PL EN


2019 | 1 | 21 | 27-37
Article title

Prawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution)

Content
Title variants
EN
The party’s rights in the resolution procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article consists of the analysis of the party’s rights in the resolution procedure. This regulation, which was designed in the form of administrative proceedings, is dedicated to improve restructuring or liquidation of the compromised entities. Its aim is not only to possibly maximise the balance of the entity’s assets, but also to involve public budget to a very minor extent. The cost of procedure should be born by the entities‘ shareholders and creditors. Resolution is treated as an ultimate measure and it should be introduced only when the other possible instruments will not be able to protect financial system against the crisis. In the framework of Polish regulation the parties‘ rights were significantly restricted. The Act’s provisions exclude the principle of active parties‘ participation and the possiblity to appeal against the decision. They also restrict the possibility of receiving compensation for incorrect decision and shorten deadlines to introduce proceedings against the decision before administrative court. The aim of the article is to analyse those restrictions in the light of resolution’s goals and hypothetical incompatibility to Constitution of Poland.
PL
Artykuł stanowi analizę praw strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji (resolution). Regulacja ta, ukształtowana w formie postępowania administracyjnego, służy usprawnieniu restrukturyzacji lub likwidacji podmiotów zagrożonych upadłością w taki sposób, by w miarę możliwości zmaksymalizować bilans aktywów zagrożonego podmiotu, ale i by w jak najmniejszy sposób zaangażować środki publiczne, a kosztami procedury obciążyć raczej akcjonariuszy i wierzycieli podmiotu. Mechanizm ten jest traktowany jako środek ostateczny, gdy wszelkie inne środki nie będą w stanie uchronić sektora przed ryzykiem kryzysu. W ramach polskiej regulacji znacząco ograniczone zostały prawa strony postępowania administracyjnego. Przepisy wyłączają stosowanie zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, możliwość wniesienia odwołania od decyzji oraz ograniczają możliwość otrzymania odszkodowania za nieprawidłową decyzję, jak też skracają terminy do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Artykuł analizuje te restrykcje w kontekście celów resolution i zestawia je z możliwą niezgodnością przepisów z Konstytucją RP.
Year
Volume
1
Issue
21
Pages
27-37
Physical description
Dates
published
2019-11-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2391-6478_1_21_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.