PL EN


2017 | 4 | 1 | 218-237
Article title

Does Vocational Education at Regular Schools Matter? – A Longitudinal Case Study of Students’ Experiences with Vocational Orientation Programs

Content
Title variants
PL
Czy przygotowanie zawodowe w szkołach ogólnokształcących jest ważne? Podłużne badania przypadku uczniów biorących udział w programach orientacji zawodowej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki podłużnego badania jakościowego młodych dorosłych mających różne plany związane z karierą i ścieżki przejścia. Głównym problemem poruszanym w badaniu jest znaczenie programów orientacji zawodowej w szkołach ogólnokształcących dla planów zawodowych i ścieżek przejścia młodzieży. Pierwsza część artykułu dotyczy organizacji i badań nad programami orientacji zawodowej. Drugą część rozpoczyna omówienie empirycznego projektu badań podłużnych. Dalsze rozważania dotyczą tego, w jaki sposób perspektywa metodologiczna badań rekonstrukcyjnych może zapewnić lepsze zrozumienie punktu widzenia ucznia. Wykorzystano wywiady narracyjne jako podstawę do zbadania, w jaki sposób konteksty socjalizacyjne są istotne i wzajemnie połączone. Poprzez głębsze zrozumienie perspektywy uczniów i roli różnych czynników socjalizacyjnych można uwypuklić znaczenie programów orientacji zawodowej w szkołach. Przedstawione wnioski mogą okazać się przydatne dla podniesienia jakości programów orientacji zawodowej w szkołach. Obecnie, istniejące programy są oderwane od codziennego życia uczniów i nie uwzględniają ich perspektywy.
EN
This contribution presents results of a longitudinal qualitative study of young adults with different career plans and transition pathways. The central question of this study focuses on the relevance of vocational orientation programs at regular schools for young people’s career plans and transitions. The first part deals with the organization and research about vocational orientation programs. The second part begins by giving an insight into the empirical design of the longitudinal study. It then proceeds to discuss how the methodological perspective of reconstructive research can provide deeper understanding of student’s perspective. Narrative interviews are used as the basis to investigate how the socialization contexts are relevant and interconnected. Through the deeper understanding of student’s perspectives and the role of different socialization agents, it is possible to highlight the relevance of vocational orientation programs at schools. The findings could prove useful for improving vocational orientation programs at schools. Currently, such programs are disconnected from students’ everyday life and show little regard for their perspectives.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
218-237
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_04_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.