PL EN


2018 | 7 | 2 | 89-105
Article title

Krytycznie o twórczości i twórczo o krytycyzmie – uwarunkowania oraz aplikacje postawy konstruktywnie krytycznej

Content
Title variants
EN
Critically about creativity and creatively about criticism – conditions and applications of the fair-minded critical orientation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to present certain selected questions and comments concerning the problem of creativity development as well as to discuss a slightly different than stereotypical understanding of the issue of criticism, related to the analysis of conditions and needs for the application of fair-minded critical orientation. The formulated reflections are the results of long-term surveys and observations of preschool and early-school education teachers. Approximation of approaches related to creativity and criticism should result in the creation of research and projects regarding the possibility of developing constructive criticism and become an important area for the development of creatology.
PL
Celem artykułu będzie przedstawienie niektórych pytań oraz uwag w odniesieniu do problematyki rozwijania kreatywności, a także prezentacja nieco innego od stereotypowego rozumienia zagadnień krytycyzmu związanego z analizą uwarunkowań i potrzebą aplikacji orientacji konstruktywnie krytycznej. Przedstawione refleksje są wynikiem wieloletnich badań sondażowych i obserwacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zbliżenie podejść związanych z twórczością i krytycyzmem winno zaowocować powstawaniem badań i projektów dotyczących możliwości rozwijania konstruktywnej krytyki i stać się ważnym obszarem rozwoju kreatologii.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
89-105
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_07_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.