PL EN


2017 | 2 | 9 |
Article title

"The Secret of Youth" against nihilism of the youth according to Umberto Galimberti

Authors
Content
Title variants
PL
„Tajemnice młodości” Umberto Galimberti wobec nihilizmu młodzieży
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Okres współczesny to czas zmian, transformacji, ciągłej reformacji i nieskończonej eksploracji. Celem naszych naukowych poszukiwań jest posta­wienie pytań o to, jaki jest sposób pojmowania przedmiotu edukacji w kon­tekście niepewności, płynności, a także autoreferencjalności dyskursów kulturo­wych i praktycznych procesów nauczania. Jak zadawać pytania o edukację, aby możliwe odpowiedzi nie zaprzeczały wyzwaniom kultury, które same ironicznie kwestionują? Określenie „nihilizm” ma ponad stuletnią historię, ale pomimo pierwotne­go znaczenia tego terminu zostały podjęte pewne próby jego rekontekstualizacji w celu zdiagnozowania kultury współczesności. Jednym ze współczesnych filo­zofów, który się tego podjął, jest Umberto Galimberti. Celem jego publikacji Nihilizm i młodzież (2008) nie było opracowywanie serii naukowych traktatów przeznaczonych dla środowiska akademickiego oraz jego „hermetycznych krę­gów”, ale wskazanie symptomów problemów kulturowych i sformułowanie ich w języku przystępnym dla każdego czytelnika. Galimberti zebrał i przeanalizował kilka podstawowych symptomów nihilizmu młodzieży: 1) lekceważenie w szkole, zastraszanie; 2) uczucie wyjałowienia emocjonalnego; 3) utrata poczucia intym­ności; 4) atrakcyjność narkotyków; 5) uciekanie się do śmierci; 6) nieostrożność, psychopatia, socjopatia; 7) przemoc rytualna. Ostatnia część artykułu poświę­cona jest propozycjom Galimbertiego dotyczącym odpowiedzi na pytanie: „jak przezwyciężyć nihilizm młodzieży?”.
EN
The contemporary period is the time of change, conversion, trans­formation, continual reformation and infinite exploration. The subject of our scientific search is the very status of posing educational questions: What is the way of grasping the subject of education in the context of insecurity, fluidity and also autoreferentiality of cultural discourses and practical cultivation pro­cesses? How to ask about education at all so that possible answers would keep the pace with challenges of culture that self­ironically questions the validity of its expressions already in the moment of their beginning? The term “nihilism” has more than a hundred­year­long history and besides the classic meanings of this term attempts at recontextualisation of nihilism in current efforts to pro­vide a cultural diagnosis keep on appearing at present. A contemporary Italian philosopher, Umberto Galimberti, belongs to these authors, too – mainly in connection to education. His work The Disquieting Guest. The Nihilism and the Youth (2008), is not to produce series of scientific treatises meant for privy com­munities of academics and their “hermetic circles”, but to denote the symptoms of cultural problems in a language accessible for every average­orientated reader. Galimberti compiled and analysed several basic symptoms of nihilism of the youth: 1. disinterest in school, bullying; 2. emotional aridity; 3. loss of the sense of intimacy; 4. seductiveness of drugs; 5. resorting to death; 6. carelessness, psy­chopathy, sociopathy; 7. ritual violence. In the final section, we show his answer to the question:How to overcome nihilism of the youth?
Year
Volume
2
Issue
9
Physical description
Dates
published
2017-12-09
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2017_029115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.