PL EN


2017 | 2 | 9 |
Article title

Going positive about inclusive education in Russia: what is in the way?

Content
Title variants
PL
Pozytywne przyjęcie edukacji inkluzyjnej w Rosji: co stoi na przeszkodzie?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Edukacja włączająca niesie ze sobą pozytywne przesłanie pedago­giki humanistycznej, równych szans i autorealizacji zarówno dla osób zagrożo­nych wykluczeniem, jak i pozostałych. Wdrażanie jej podstawowych założeń jest obecnie zalecane przez Komisję Europejską. Przeprowadzone badanie ujawnia niespójność pomiędzy tradycyjnymi wartościami społecznymi, takimi jak miło­sierdzie i współczucie z jednej strony, a odzwierciedleniem tychże ideałów w rze­czywistości z drugiej. Zderzenie wartości humanistycznych i kompetencji, a także kwestie organizacyjne przeszkadzają bowiem w pełnej akceptacji edukacji włą­czającej. Przedstawione badania opierają się głównie na badaniach ankietowych przeprowadzonych w rosyjskim środowisku edukacyjnym.
EN
Inclusive education carries in itself a positive message of humanistic pedagogy, equal opportunities and personality self­actualization for both chal­lenged and unchallenged learners. Yet, the implementation of its basic tenets is currently running the gauntlet of critical reevaluation in Russia’s teaching com­munity. The study reveals controversial relationship between traditional societal values of mercy and compassion on the one hand, and the “ideals vs. reality” ambivalence on the other. The collision of humanistic values and competence resources as well as organizational issues interferes with the full acceptance of inclusive education. The research draws on questionnaire studies in Russia’s edu­cational environment.
Year
Volume
2
Issue
9
Physical description
Dates
published
2017-12-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2017_029177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.