PL EN


2018 | 1 | 10 |
Article title

Zespół interdyscyplinarny – instytucjonalne „przymierze” przeciw przemocy w rodzinie

Content
Title variants
EN
Interdisciplinary team – institutional counteracting domestic violence
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The inefficiency of previous solutions in terms of counteracting domestic violence demanded that legislator take action to give legal basis to constitute a body dealing only with the case. As it is shown by police statistics, domestic violence became deeply enrotted, which made current penal system and general prevention insufficient. Interdisciplinary team became a base on which other institutions create broad family service plans. And thus it became necessary to explain how it works.
PL
Nieskuteczność dotychczasowych rozwiązań w zakresie przeciw-działania przemocy w rodzinie wymagała podjęcia przez ustawodawcę działań legislacyjnych dających prawne podstawy do ukonstytuowania ciała zajmujące-go się wyłącznie przedmiotowym zjawiskiem. Jak obrazują statystyki policyjne, zjawisko przemocy w rodzinie zakorzeniło się bardzo głęboko, co sprawiło, że dotychczasowy system sankcjonowania oraz prewencja ogólna okazały się niewy-starczające. Zespół interdyscyplinarny przyjął rolę fundamentu, na którym wyspecjalizowane instytucje konstruują szeroko zakrojony plan pomocy rodzinie. Tym samym konieczne stało się przybliżenie problematyki jego działania.
Year
Volume
1
Issue
10
Physical description
Dates
published
2018-06-09
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2018_110127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.