PL EN


2018 | 1 | 10 |
Article title

Functions of music that support a child’s development

Content
Title variants
PL
Funkcje muzyki w kontekście wspierania rozwoju dziecka
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autorka artykułu ukazała rozwój dziecka w kontekście funkcji mu-zyki. Podkreś liła wspierającą rolę edukacji muzycznej w kształtowaniu funkcji poznawczych, psychicznych, emocjonalnych, społecznych i fizycznych dziecka. Zaprezentowała wybrane eksperymenty związane z funkcjami poznawczymi, z pamięcią, koncentracją, myśleniem przestrzennym, twórczością oraz z przed-miotami szkolnymi (matematyką, językiem polskim, językami obcymi). Muzyka, która nieodzownie łączy się z przeżywaniem, wspiera rozwój emocjonalny i spo-łeczny dziecka, jest wykorzystywana w celach terapeutycznych i rekompensacyj-nych (zaburzenia mowy). Ruch jest nieodłącznym elementem zajęć muzycznych wśród małych dzieci, co pozostaje w ścisłym związku z ich rozwojem fizycznym. Zaprezentowano liczne badania wskazujące na korelację pomiędzy muzyką a roz-wojem dziecka.
EN
The author presents children’s development in the context of the function of music. She underlines the supportive role of musical education in forming children’s cognitive, mental, emotional, social and physical functions. She presents a selection of experiments related to cognitive function, memory, concentration, spatial thinking, creativity as well as school subjects (mathematics, Polish language, foreign languages). Music, which is immanently associated with experiencing, is used for therapeutic and compensation purposes in speaking disorders. Motion is an inseparable element of musical activities of small children and is thus closely related to their physical development. Numerous research examples indicate the correlation between music and children’s development.
Year
Volume
1
Issue
10
Physical description
Dates
published
2018-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2018_11061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.