PL EN


2018 | 2 | 11 | 197-206
Article title

Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists

Authors
Content
Title variants
PL
Multimedia technologies in building professionally oriented written skills of IT specialists
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia osobliwości anglojęzycznej, profesjonalnie zorien-towanej komunikacji specjalistów IT. W ramach głównych sytuacji komunikowa-nia się na tym polu (korespondencja biznesowa, korespondencja z kolegami i me-nedżerami) można zaobserwować następujące funkcje komunikacyjne: kontaktu, informacyjną, wywołującą, poznawczą, emocjonalną, wpływającą i poprawiającą. Z kolei gatunki pisanej angielszczyzny w tym zakresie obejmują: prywatną i biz-nesową korespondencję e-mailową, teksty na czatach i forach, komunikaty na tablicach ogłoszeń, notatki i raporty. Główne rodzaje tej komunikacji to: komu-nikacja nieformalna (komunikacja z kolegami), komunikacja półformalna i for-malna (komunikacja z dostawcami, klientami, szefami), komunikacja analityczna i profesjonalna (raporty). Każdy rodzaj omawianej komunikacji ma swoistą cechę stylistyczną, dotyczącą głównie reprezentacji leksykalnej i gramatycznej.
EN
The article reveals the peculiarities of written English professionally oriented communication of IT specialists. In the framework of the main situ-ations of written English professionally oriented communication (business cor-respondence, correspondence with colleagues and managers) the functions of the communication realize: contact, information, inducing, cognitive, emotive, influencing ones and fence-mending. The genres of written English professio-nally oriented communication of IT specialists include: private and business e-mail correspondence, texting in chats and forums, posting on net announ-cement boards, memo, and reports. The main types of this communication are formal (communication with colleagues), semi-formal and formal communica-tion (communication with suppliers, clients, managers), analytical and scientific communication (reports). Each type of communication has its peculiar stylistic feature concerning lexical and grammatical presentation.
Year
Volume
2
Issue
11
Pages
197-206
Physical description
Dates
published
2018-12-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2018_211197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.