PL EN


2019 | 1 | 12 |
Article title

Construction of a Scale of the Locus of Control in School Situations

Content
Title variants
PL
Konstrukcja Skali Poczucia Umiejscowienia Kontroli Zdarzeń Szkolnych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W wielu badaniach wykazano, że aktywność jednostek zależy m.in. od takich konstruktów jak poczucie własnej skuteczności, samoocena, motywacja, wyuczona bezradność czy relacje z otoczeniem. Te z kolei pozostają w ścisłym związku z ulokowaniem poczucia kontroli. Ponieważ kształtuje się ono pod wpływem doświadczeń, istotne w tym procesie są przeszłe zdarzenia, w przypadku ucznia należy więc zwrócić szczególną uwagę na zdarzenia szkolne. Jako że brakuje narzędzia, które pedagodzy mogliby stosować do badania i diagnozy poczucia umiejscowienia kontroli zdarzeń szkolnych u uczniów, podjęto próbę skonstruowania go. Próbę badawczą stanowiło 449 uczniów drugich klas bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych. Rzetelność narzędzia weryfikowano współczynnikiem zgodności wewnętrznej oraz metodą połówkową, a trafność, badając związek z wybranymi zmiennymi. Narzędzie można uznać za trafne. W zakresie skali porażek uzyskało zadowalającą rzetelność, natomiast skala sukcesów wymaga dopracowania.
EN
In many studies it has been shown that the activity of individuals depends on such constructs as self-efficacy, self-esteem, motivation, learned helplessness, or relationships with the environment. These, in turn, are closely related to the placement of a sense of control. Because it is shaped by experience, past events are important in this process, so in the case of a student, special attention should be paid to school situations. As there is a lack of tools that pedagogues could use to study and diagnose the sense of the locus of control of students, an attempt was made to construct one. The research sample consisted of 449 students of the second grade of upper secondary schools in Bydgoszcz. The reliability of the tool was verified by the internal consistency and the split-half coefficient, and accuracy by examining the relationship with the selected variables. The tool can be considered accurate. In terms of the scale of failures, it has achieved satisfactory reliability, while the scale of successes needs to be refined.
Year
Volume
1
Issue
12
Physical description
Dates
published
2019-09-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2019_112205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.