PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Przez edukację artystyczną i środowiskową do zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Through Artistic and Environmental Education to Sustainable Development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an attempt to define possibilities and limitations of fulfilling the assumptions of sustainable development on the level of formal edu-cation in the context of respecting culture and nature. The authors refer to two areas of education – artistic and environmental – which are connected by the relationships between biodiversity and cultural diversity. Common objectives of art and environmental education (sensitivity), common ways of educational methods (multisensory experience) and common contents (cultural education) are suggested by the authors to be factors favoring the fulfillment of the concept, while the structure and language of core curriculum is considered to be a poten-tial threat.
PL
Tekst stanowi próbę określenia możliwości i ograniczeń realizacji założeń zrównoważonego rozwoju na poziomie edukacji formalnej w kontekś cie poszanowania kultury i natury. Autorki odnoszą się do dwóch obszarów edu-kacji – artystycznej i środowiskowej – które łączy istnienie związków między bioróżnorodnością a różnorodnością kulturową. Wspólne cele tych edukacji (wrażliwość), wspólne sposoby oddziaływań wychowawczych (doświadczanie wielozmysłowe) i wspólny obszar treściowy (edukacja kulturowa) autorki wska-zują jako czynniki sprzyjające urzeczywistnianiu koncepcji, zaś strukturę i język programu nauczania jako potencjalne zagrożenie.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.