PL EN


2016 | 2 | 7 |
Article title

Timely development-focused diagnostics and stimulation of articulatory skills in children at the start and during pre-school age. The development of articulation in children and the question of a timely start of effective stimulation in the Czech Republic

Authors
Content
Title variants
PL
Długotrwała diagnoza i stymulacja umiejętności artykulacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Rozwój w zakresie diagnozy oraz terapii zorientowanych na ewentualne deficyty umiejętności artykulacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz tych rozpoczynających edukację szkolną wykazuje znaczny potencjał dotyczący wszel-kich działań zarówno zapobiegawczych, jak i stymulujących, mimo że od dawna aspekty te postrzegane były przez pryzmat przestarzałych i nieuzasadnionych teorii i metod. Tezę tę potwierdzają wymagania odnoszące się do opracowania skutecznej opieki terapeutycznej i prewencyjnej stawiane przed wykwalifikowanymi placówka-mi logopedycznymi oraz do dostosowania ich do stopnia rozwoju oraz warunków społecznych i środowiskowych. W Republice Czeskiej stała liczba dzieci, wynosząca około 40%, z wyraźną tendencją zwyżkową zamiast spadkową, rozpoczyna edukację szkolną z utrzymującymi się deficytami związanymi z rozwojem mowy i artykula-cją20. Wyniki te nie są zgodne z wyżej wymienionymi założeniami o konieczności (i praktycznej realizacji) zaleceń dotyczących niwelowania ewentualnych deficytów artykulacyjnych u dzieci jeszcze przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego. Powyższy fakt wiąże się w sposób znaczący z bardzo ograniczonym rozwojem badań i ustaleń obejmujących zarówno skuteczne metody, jak i taktykę interwencyjną dotyczącą deficytów artykulacyjnych u dzieci zaczynających edukację szkolną, choć w praktyce występują one bardzo często (np. łączenie fonemu z grafemem i z głoską), a także z doborem odpowiedniego programu nauki. Można śmiało stwierdzić, że wskazuje to na znaczny brak dbałości o poprawność wymowy dzieci, co z kolei może skutko-wać trwałymi deficytami wymowy. Konieczne zatem jest przedstawienie wyników badań naukowych, które dowodzą trafności wyżej przedstawionych wniosków doty-czących braku wykwalifikowanej opieki logopedycznej w placówkach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Rozwiązaniem jest zastosowanie programu prewencyjnego ukie-runkowanego na rozwój umiejętności artykulacji u dzieci oraz wspieranie tych form interwencji logopedycznej, które bazują na długoterminowej opiece terapeutycznej skierowanej zarówno do dziecka, jak i jego rodziny. Należy nadmienić, że w tym fizjologicznym okresie rozwoju dziecka pojawiające się odchylenia artykulacyjne mają szansę się utrwalić, w związku z tym użycie terminu „fizjologiczna dyslalia” uważamy za nieuprawnione i podkreślamy konieczność długofalowej, profilaktycznej stymula-cji artykulacyjnej u dzieci już w wieku 2,5–3 lat.
EN
Development-focused diagnostics and therapy of articulatory skills de-viations in children of pre-school age and at the start of school attendance shows a significant preventive and stimulatory potential in this area, which has long been marked by persistent obsolete and unfounded claims and methods. This fact is in ac-cordance with the requirement for qualified speech therapy care to develop effective focus of preventive and intervention measures, depending on the development of the field, as well as the conditions and environment in current society. In the Czech Republic, a stable number of children, slightly rising rather than decreasing (around 40%) enter elementary school with persisting deviations of articulation develop-ment.21 These conclusions are not in agreement with the aforementioned claim about the necessity (and practical implementation) of articulatory deviation adjustments before the beginning of compulsory school attendance. The above mentioned fact is surprisingly linked with a limited development of findings on the ideal intervention tactic for adjusting articulation deviations in children at the start of their school years, even though in practice this is a very frequent phenomenon, including the issue of linking the phoneme to the grapheme with a specific phone and an adequate level of cooperation with the school programme. This fact can be, without exaggeration, called an indicator of a limited efficiency of care about children’s articulation and a trigger mechanism producing lasting deviations of pronunciation, and therefore it is necessary to support this fact by presenting results of research studies. The studies presented prove the above stated conclusions and point to the current deficiency of expert speech therapy care in preschools, and especially in elementary schools. The solution is to apply a targeted preventive programme of children’s articulation skills development and to support those forms of speech therapy intervention that build on the establishment of a long-term, responsible therapeutic relationship between the therapist, the child and its family. The fact that in the period of what we call physi-ological articulatory deviations mechanisms appear and become fixed, which lead to the production of deviations from intact articulation, leads to criticisms of using the term “physiological dyslalia” and to underscoring the need for timely preventive stimulation already since the child is 2,5–3 years old.
Year
Volume
2
Issue
7
Physical description
Dates
published
2016-12-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_2_7_118
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.