PL EN


2013 | 1 | 8 |
Article title

Ancient and modern civilization as the chosen context for teacher development

Content
Title variants
PL
Starożytna i nowoczesna cywilizacja jako wybrany kontekst rozwoju nauczyciela
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł nawiązuje do początków tworzenia nauczycielskiej profesji, jej konstytuowania się i rozwoju w danych warunkach i ich kontekstach. Zwró-cono w nim uwagę na źródła powstania najstarszego zawodu, przyczyniającego się do rozkwitu starożytnej cywilizacji. Zainteresowanie współczesnych swymi korzeniami łączy się z odnalezieniem wskazówek przeciwdziałających rutynie i monotonii codziennych nauczycielskich czynności. Być może dawne maksy-my pozwolą zrozumieć zewnętrzne transformacje, ich kontekst oraz umożliwią wkroczenie nauczającemu na ścieżkę zmian swej mentalności i obranego stylu pracy. Przeprowadzone teoretyczne dywagacje oddają istotę poruszanych obecnie wybranych problemów nauczycielskiego zawodu, wynikającego z modelu i kon-cepcji pedagogicznego myślenia, oddziałującego na proces kształcenia młodych i ich przygotowanie do projektowania i budowania swojej cywilizacji.
EN
The article refers to the beginnings of the creation of the teaching profession, formation and development thereof in the given conditions and their contexts. Attention has been paid to the sources of the emergence of the oldest profession, contributing to the prosperity of the ancient civilisation. The interest of the contemporaries in their roots is connected with finding guidelines coun-teracting the routine and monotony of the every-day teaching actions. Maybe the old maxims will allow the teacher to understand the external transformations, their context and step on the path of changing his/her mentality and the once-chosen working style. The theoretical divagations conducted here reflect the es-sence of the currently raised problems of the teaching profession resulting from the model and conception of pedagogical thinking, influencing the process of educating the youth and their preparation to design and build their civilisation.
Year
Volume
1
Issue
8
Physical description
Dates
published
2017-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2017__p
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.