PL EN


2018 | 2 | 11 | 39-53
Article title

Supporting the development of computational thinkingin children attending grades I–III of elementary schoolwith the use of new technologies as part of multimedia workshops with the EMPIRIA tablets

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Oczekiwane obecnie kompetencje obywateli w zakresie technolo-gii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą alfabetyzację komputerową i biegłość w zakresie korzystania z technologii. Owszem, te umiejętności są na-dal potrzebne, ale nie są wystarczające w czasach, gdy informatyka staje się po-wszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża je w nowe narzędzia. Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i racho-wania – wymaga poszerzenia o alfabetyzację w zakresie umiejętności programo-wania, które w gruncie rzeczy jest systemowym rozwiązywaniem problemów składającym się z czterech etapów: dekompozycji, tzn. rozkładu na składowe danego problemu, zidentyfikowania występujących w nim prawidłowości, czyli analizy, abstrahowania, tj. eliminowania nieistotnych elementów, i tworzenia algorytmu, a więc rozwiązania danego problemu krok po kroku. W myśleniu komputacyjnym podkreśla się rolę, jaką odgrywają komputery (wówczas jest ono rodzajem porządkowania danych i formułowania problemów oraz rozwią-zań w taki sposób, by były zrozumiałe również dla komputerów), i dodaje etapy związane z tłumaczeniem rozwiązania na język zrozumiały dla komputera – programowanie, w tym kodowanie, a także znajdowanie innych zastosowań danego algorytmu/rozwiązania/adaptacja do innych kontekstów (http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/newsfiles/elementy_myslenia_komputacyjnego_wedlug_ceo.pdf.) Empiria organizuje specjalistyczne zajęcia warsztatowe z wy-korzystaniem nowoczesnych technologii, które mają na celu integrację i po-szerzenie treści podstawy programowej w zakresie edukacji, przede wszystkim edukacji informatycznej, w myśl założenia, aby dzieci w przyszłości stały się twórcami kultury cyfrowej, nie tylko jej biernymi odbiorcami. Podczas zajęć najważniejsza jest praktyka, którą realizuje poprzez tablety każdy uczestnik. Wartości, którymi kieruje się Empiria, to: nowoczesna edukacja (z wykorzy-staniem technologii mobilnych), poznanie empiryczne (ciągła i praktyczna ak-tywność), mobilność (dostępność usług firmy w całej Polsce), radość, inspiracja, wolność.
EN
Nowadays, expected citizens’ competencies in the field of digital technology go far beyond the traditionally understood computer literacy and proficiency in using technology. Of course, these skills are still needed, but they are not sufficient in the times when computer science is becoming a common language of almost every field of life and equips them with new tools. The basic task of the school – literacy in the field of reading, writing and calculating – requires to be expanded by the literacy in the field of computer programming skills, which is essentially a systematic problem solving consisting of four sta-ges: decomposition, i.e. dividing a given problem into components; identifi-cation of occurring in it regularities, i.e. analysis, abstracting, i.e.; eliminating irrelevant elements and creating an algorithm, i.e. solving a given problem step-by-step problem. In computational thinking, the role of the computer is emphasized (then it is a kind of data arranging and formulating problems and solutions in such a way that they are understandable also for compu-ters and adds stages related to translating a solution into a language intelligible for a computer – programming, including coding, and also finding other appli-cations of a given algorithm solutions adapting to other contexts (http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/newsfiles/elementy_myslenia_komputacyjny_wedlug_ceo.pdf ). Empiria organizes specialized workshops with the use of modern technologies whose aim is to integrate and expand the content of the core curriculum in the field of education, primarily IT education, according to the assumption that in the future children will become creators of digital culture, instead of being only its passive recipients. Practical training, which is carried out through tablets accessible to each participant, is the most impor-tant part of the classes. The values that Empiria follows are: modern education (using mobile technologies), empirical cognition (continuous and practical activity), mobility (availability of company services throughout Poland), joy, inspiration, freedom.
Year
Volume
2
Issue
11
Pages
39-53
Physical description
Dates
published
2018-12-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2018_39-53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.