PL EN


2016 | 21 | 2 | 41-59
Article title

Kontemplacja. Hermeneutyczny kontekst genologii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The paper presents the importance of the category of contemplation applied by Marian Maciejewski in his work: mickiewiczowskie «czucia wieczności». (czas i przestrzeń w liryce lozańskiej) [Mickiewicz’s “Premonitions of Eternity”. Time and Space in the Losanne lyrics]. This category has turned out to be important from the perspective of the axiological dimension of literary genres. Moreover, as seen also in earlier works of Maciejewski, it is the category different from the aesthetic ones. Maciejewski assesses that contemplation is a pre-textual category and has hierarchical features in hermeneutics.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
41-59
Physical description
Dates
published
2018-01-13
Contributors
References
 • Marian Maciejewski, „Wprowadzenie”, w: tegoż, Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, w serii: „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, t. XLVIII, Wrocław 1977.
 • Marian Maciejewski, Sławianie – synowie sławy (epos jako wartość), w: tegoż, Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.
 • Stefania Skwarczyńska, Rodzaj literacki. A. ogólna problematyka genologii, w: tejże, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, cz. 5, Warszawa 1965.
 • Teresa Michałowska, Staropolska teoria genologiczna, Wrocław 1974.
 • Stefan Sawicki, Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. Stefan Sawicki, Andrzej Tyszczyk, Lublin 1992.
 • Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia, re-wizje, perspektywy, red. Jarosław Borowski, Edward Fiała, Ireneusz Piekarski, Lublin 2014.
 • Mieczysław A. Krąpiec, metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości, w: Wprowadzenie do filozofii, oprac. Mieczysław A. Krąpiec, Stanisław Kamiński, Zofia Zdybicka, Andrzej Maryniarczyk, Piotr Jaroszyński, Lublin 1998.
 • Marian Maciejewski, mickiewiczowskie «czucia wieczności» (czas i przestrzeń w liryce lozańskiej), w: tegoż, Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.
 • Dariusz Pawelec, Elegia, w: tegoż, Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich, Katowice 2006.
 • Czesław Zgorzelski, «Miniatury» liryczne, w: tegoż, Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego, Warszawa 1981.
 • Hans-Georg Gadamer, Czy poeci milkną? [1970], w: tegoż, Czy poeci umilkną?, wybrał (wg pomysłu Artura Szlosarka) i oprac. Janusz Margański, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i wstępem opatrzył Kazimierz Bartoszyński, Bydgoszcz 1998.
 • Michaił Bachtin, W sprawie metodologii nauk humanistycznych, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, oprac., przekł. i wstęp Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1986.
 • Małgorzata Łukaszuk, „Wstęp”, w: tejże, Doświadczenie i hermeneutyka. Prace o polskiej poezji nienowoczesnej, Warszawa–Lublin 2015.
 • Bernadetta Kuczera-Chachulska, Posłowie. Poezja i kontemplacja, w: Marian Maciejewski, «Wrzucony do bytu otchłani». Liryka lozańska i jej konteksty, Lublin 2012.
 • Stefan Swieżawski, zapatrzenie. ze Stefanem Swieżawskim rozmawiali anna Karoń-ostrowska, Józef majewski, zbigniew Nosowski, Warszawa 2006.
 • Charles Taylor, Subtelniejsze języki, w: tegoż, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. Marcin Gruszczyński i in., oprac. nauk. Tadeusz Gadacz, wstępem poprzedziła Agata Bielik-Robson, Warszawa 2013.
 • Roman Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, w: tegoż, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966.
 • Maria Ossowska, Rola ocen w kształtowaniu pojęć, w: Metaetyka, wybór i red. Ija Lazari-Pawłowska, Warszawa 1975.
 • Michaił Bachtin, Epos a powieść (o metodologii badania powieści), przeł. Jacek Baluch, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3.
 • Paul Ricœur, Pomiędzy filozofią a teologią. Nazywanie Boga, w: tegoż, Nazwać Boga. Teksty Paula ricœura, przeł. i wyboru dokonał Robert Grzywacz, Kraków 2011.
 • Teresa Kostkiewiczowa, Medytacja – wstępne spostrzeżenia i uwagi, w: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Studia, pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Magdaleny Saganiak, Warszawa 2010.
 • Michał Głowiński, Portret krytyka: ostap ortwin, w: tegoż, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2016_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.