PL EN


2017 | 7 | 1 | 37-48
Article title

Praca ze skazanymi z perspektywy modelu społeczno-przestrzennego

Content
Title variants
EN
Work with the convicted from the perspective of the social-spacial model
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social rehabilitation of former prisoners has been set in the spotlight of both scientists, practitioners and a significant part of the population. The approach that dominates in contemporary theoretical reflection and methodological contexts concerning rehabilitation work is the indeterministic approach, remaining mostly in the mainstream of cognitive and interactionist vision of man and society. Modern activity connected with rehabilitation is inspired by sociology, pedagogy of culture, psychology and pedagogy of creativity, cognitive psychology, personalistic pedagogy, heuristics, phenomenological approaches which derive from that field. This article attempts to use the socio-spatial model in the inclusive rehabilitation process. Practical remarks resulting from the presented reflections were interpreted in relation to former prisoners. This results from the experience of the author of the text, who is leading a research in the group of convicted persons. However, the issues analyzed in the study can be used in the practice of inclusive rehabilitation towards all people needing assistance and support in a particular social space.
PL
Resocjalizacja osób mających za sobą doświadczenie kary pozbawienia wolności to kwestia od lat pozostająca w centrum zainteresowania zarówno naukowców, praktyków, jak i znaczącej części społeczeństwa. We współczesnej teoretycznej refleksji i metodycznych kontekstach pracy resocjalizacyjnej dominuje podejście indeterministyczne, pozostające głównie w nurcie kognitywnej i interakcjonistycznej wizji człowieka i społeczeństwa. Szczególnie wywodzące się z tej przestrzeni socjologia, pedagogika kultury, psychologia i pedagogika twórczości, psychologia poznawcza, pedagogika personalistyczna, heurystyka, podejście fenomenologiczne – inspirują współczesną działalność resocjalizacyjną. W niniejszym artykule podjęto próbę wykorzystania modelu społeczno-przestrzennego w procesie resocjalizacji inkluzyjnej. Praktyczne uwagi wynikające z zaprezentowanych refleksji zostały zinterpretowane w odniesieniu do osób mających za sobą pobyt w izolacji więziennej. Wynika to z doświadczeń autorki tekstu prowadzącej badania w grupie osób skazanych. Niewątpliwie jednak analizowane w opracowaniu kwestie w całej rozciągłości mogą być wykorzystywane w praktyce resocjalizacji inkluzyjnej, w odniesieniu do wszystkich osób wymagających pomocy i wsparcia w określonej przestrzeni społecznej.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
37-48
Physical description
Dates
published
2017-04-04
Contributors
References
 • Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej. W: Badura J., Lepalczyk I. (red.). Człowiek w Pracy i w Osiedlu. „Biuletyn TWWP” 2/92/19, 3/93/19, s. 72–73.
 • Berger P. L., Luckmann T. (1980). Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main.
 • Deinet U. (2007). Sozialräumliche Konzeptentwicklung und Kooperation im Stadtteil. W: Deinet U., Gilles C., Knopp R. (red.). Neue Perspektiven in der Sozialraumorientierung. Dimensionen–Planungs–Gestaltung, Berlin: Frank & Timme.
 • Goffman E. (2011). Instytucje totalne. Sopot: GWP.
 • Hinte W., Treess (2007). Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe. Theoretische Grundlagen. Handlungsprinzipien und Praxisbeispiele einer kooperativ-integrativen Pädagogik. Weinheim–München.
 • Hopmann A. (2006). Sozialraumorientierung in der Jugendhilfeplanung. W: Deinet U., Gilles C., Knopp R. (Hrsg.), Neue Perspektiven in der Sozialraumorientierung. Dimensionen. Planung. Gestaltung. Berlin.
 • Kessl F., Reutlinger C. (2007). Sozialraum. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag.
 • Löw M., Steets S., Stoetzer S. (2008). Einführung in die Stadt – und Raumsoziologie. Opladen: Budrich.
 • Marynowicz-Hetka E. (red.) (1993). Z problematyki profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 • Marynowicz-Hetka E. (2009). Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: PWN.
 • Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.). (2010). Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • ---
 • Radlińska H. (1961). Pedagogika społeczna. Warszawa: Ossolineum.
 • Robinson S.M. (1960). Juvenile Delinquency. Its Nature Control. New York, s. 87.
 • Reutlinger C. (2009). Sozialraumorientierte Vernetzung in „sozialen Brennpunkten” – der territoriale Aspekt im Programm E&C. W: Kessl F., Otto H.-U. (red.). Soziale Arbeit und Soziales Kapital, Zur Kritik lokaler Gemeinschaftlichkeit. Opladen.
 • Staub-Bernasconi S. (2007). Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. Ein Lehrbuch. Bern: Haupt.
 • ---
 • Sztompka P. (2016). Kapitał społeczny. Teorie przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_1_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.