PL EN


2017 | 7 | 1 | 95-120
Article title

„Znaki więzi” i „znaki istnienia”. Narracje tożsamościowe członków gangów młodzieżowych w przestrzeniach miejskich. Perspektywa interpretatywna w Urban Studies na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej

Content
Title variants
EN
„Signs of relationships” and „existence signs”. Self-narrations among youth-gangs members into urban spaces. Interpretational perspefective research in urban studies into resocialization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The following paper encompasses the results of a few years’ qualitative field study concerning self-narrations of youth-gangs members in urban spaces. Some of these narrations bring up the subject of the identity of a given space and the identity of its inhabitants. The studies have been conducted according to interactionist paradigm theory and the obtained data was included in the process of grounded methodology theory. The proposal of creating postulates for pedagogical practice is focused on the “new resocialization pedagogy” in open environment.
PL
Niniejszy artykuł stanowi prezentację fragmentu wyników badań pochodzących z obszernego projektu związanego z badaniem miasta. Koncentruje się na aktywności członków gangów młodzieżowych w postaci praktyk miejskich graffiti. Stanowią one m.in. narracje o tożsamości miejsca i zamieszkujących go ludzi. Prezentowane badania realizowane są w paradygmacie interakcjonistycznym, a pochodzące z nich dane ujęte zostały w procesie metodologii teorii ugruntowanej. Propozycja stworzenia postulatów dla pedagogicznej praktyki skoncentrowana jest na nurcie „nowej pedagogiki resocjalizacyjnej” w środowisku otwartym.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
95-120
Physical description
Dates
published
2017-04-04
Contributors
References
 • Ambrozik W. (2008). Społeczność lokalna jako płaszczyzna oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. W: Konopczyński M., Nowak B. M. (red.). Resocjalizacja – ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Ambrozik W. (2009). Udział środowiska w kształtowaniu sytuacji społecznej dziecka. W: Konopczyński M., Ambrozik W. (red.). Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Ambrozik W. (2009a). Lokalny wymiar systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego. „Studia edukacyjne”, nr 10/2009. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Ambrozik W. (2010a). Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego. „Resocjalizacja Polska”, nr 1/2010.
 • Ambrozik W. (2010b). O konieczności udziału społeczeństwa w procesie resocjalizacji przestępców. W: Pytka L., Nowak B. M. (red.). Problemy współczesnej resocjalizacji. Warszawa: Pedagogium.
 • Bałandynowicz A. (2010). Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. „Resocjalizacja Polska”, nr 1/2010.
 • Bałandynowicz A. (2011). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo LEX.
 • Blumer H. (1969). Symbolic Interactionism. Perspective and Method. New Jersey Prentice-Hall: Inc. Enlewood.
 • Blumer H. (1978). Society as Symbolic Interaction. W: Symbolic Interaction. A Reader in Social Psychology (wydanie trzecie).
 • Jerome Manis G., Bernard Meltzer L. (red.). Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • Charmaz K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chomczyński P. (2014). Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Czekaj K. (2007). Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego.
 • Czyżewski M. (2013). Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 9, 4, s. 14–27.
 • Denzin N. K. (1978). The Research Act. W: Symbilic Interactin. A Reader in Social Psychology (wydanie trzecie). Manis J. G., Maltzer B. L. (red.). Boston: Allyn and Bacon Inc.
 • Ganz N. (2004). Graffiti Word. New York: Abrams.
 • Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej (2007). Jałowiecki B., Łukowski W. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Glaser B. (2001). The Grounded Theory Perspective. Conceptualization Contrasted with Description. Cambridge: Mill Valley, Sociology Press.
 • Goffman E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Goffman E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gulczyńska A. (2013). „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hałas E. (1998). Interakcjonizm symboliczny. W: Bokszański Z. i in. (red.). Encyklopedia socjologii, t. I. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Hałas E. (2001). Symbole w interakcji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Hałas E. (2006). Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hannerz U. (2006). Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jurczak J. (2011). Chuligaństwo stadionowe. Symbole i gesty na polskich stadionach. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Kamiński M. (2006). Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 • Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki K. (2005a). The Problem of Symbolic Interaction and of Constructing Self. „Qualitative Sociology Review”, nr 1, 11 (sierpień).
 • Konecki K. (2005b). Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. I, nr 1.
 • Konecki K. (2005c). Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej. „Qualitative Sociology Review”, nr 3, 4 (listopad).
 • Konecki K. (2005d). Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1.
 • Konopczyński M. (2014). Pedagogika Resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Kowalski P. (1993). Samotność i wspólnota. Inskrypcje w przestrzeniach współczesnego życia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kowalski P. (1994). Prośba do Pana Boga. Rzecz o gestach wotywnych. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Warszawskiej.
 • Lewicka M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lurker M. (1989). Słownik obrazów i symboli religijnych. Poznań: Pallotinum.
 • Nowak B. M. (2014a). Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym. Podejście sieciowo-systemowe. „Resocjalizacja Polska”, nr 7.
 • Nowotniak J. (2012). Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Maissonneuve J. (1995). Rytuały dawne i współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Mazur A. (2014), Święta wojna. W: Wilczyk W., Święta wojna (2009–2014). Łódź– Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Mead G. H. (1975). Umysł, osobowość i społeczeństwo. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Michel M. (2013). Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, , Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
 • Mucha J. (2003). Herbert Blumer jako badacz „stosunków rasowych”. „Studia Socjologiczne”, nr 3.
 • Olędzki J. (1985). Znaki istnienia. „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2.
 • Park R. E., Burgess E. W., McKenzie R. D. (1925). The City. Chicago: University of Chicago Press.
 • Pedagogika miejsca (2006). Mendel M. (red.). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP.
 • Pęczak M. (1992). Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa: Wydawnictwo Semper.
 • Piotrowski A. (1985). Osobowość a tożsamość. O pewnej tendencji we współczesnej socjologii interakcji. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 12, s. 19–44.
 • Piotrowski P. (2000). Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Piotrowski P. (2011). Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Piotrowski P. (2012). Chuligani a kultura futbolu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pirveli M., Rykiel Z. (2007). Getto a nowoczesność. W: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Jałowiecki B. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku (2012). Pływaczewski W., Wiśniewski B. (red.). Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Przybyliński S. (2007). „Dziara”, „cynkówka”, „kolka” – zjawisko tatuażu więziennego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Pytka L. (2011). Polityka reintegracji społecznej a tożsamość człowieka. W: Kieszkowska A. (red.). Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Rosen M. (1986). Some Notes from the Field: On Ethnography and Organizational Science. „Dragon”, nr 6.
 • Sawicka G. (1994). Językowy obraz rzeczywistości społecznej i politycznej w graffiti. W: Język a kultura. t. II: Język polityki a współczesna kultura polityczna. W: Anusiewicz J., Siciński B. (red.). Język polityki a współczesna kultura polityczna. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 • Simmel G. (2005). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strauss A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press,.
 • Sulima R. (2000). Antropologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W. (2007). Między lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie przemysłowym. W: Jałowiecki B., Łukowski W. (red.). Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Tokarska-Bakir J. (2014). Pueri . W: Wilczyk W., Święta wojna (2009–2014). Łódź–Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Toporow W. (2000). Miasto i mit. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria.
 • Toporow W. (2003). Przestrzeń i rzecz. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Turner V. (2005). Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Turner J. H., Stets J. E. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Urban B. (2007b). Zachowania dewiacyjne w założeniach interakcjonizmu symbolicznego. Inspiracje dla pedagogiki resocjalizacyjnej. W: Urban B., Stanik M. (red.). Resocjalizacja, t. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Pedagogium.
 • Urban B. Konopczyński M. (2012). Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Waloch J. (1991). Od wydawcy. W: Polskie mury/zmory. Toruń: Wydawnictwo Comer (album bez numeracji stron).
 • Wilson J., Kelling G. (1982). Broken Windows. „Atlantic Monthly”, 31 marca.
 • Zawadzka M. (2014). Polska walcząca. W: Wilczyk W., Święta wojna. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Young J. (1999). The exlusive society. London: Sage Publications.
 • Young J. (2007). The Vertigo of Late Modernity. London: Sage Publications.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_1_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.