PL EN


2017 | 7 | 1 | 197-210
Article title

Wizerunek społeczny macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością

Content
Title variants
EN
The social image of disabled women’s motherhood
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present motherhood as a social role of women with disabilities. In the article’s introduction the author defines such concepts as social role,  social relationships, social system and describes the mechanism of cultural patterning. The first part of the article refers to motherhood as a fundamental social role of women. It is presented from the historical and post-modern trends perspective, at the same time taking into consideration the needs and obligations socially associated with that role. The second part deals with the social image of the motherhood of women with disabilities; the third section describes the physical, psychological, cultural and infrastructure barriers which make the decision to become a mother difficult for women with disabilities. The summary of the report demonstrates a positive rehabilitating presence of family and motherhood in the lives of women with disabilities.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie macierzyństwa jako roli społecznej kobiety z niepełnosprawnością. Na wstępie zdefiniowano pojęcie roli społecznej, relacji społecznej, systemu społecznego oraz opisano mechanizm wzorowania kulturowego. Pierwsza część artykułu dotyczy macierzyństwa jako fundamentalnej roli społecznej kobiety. Przedstawione jest ono w perspektywie historycznej oraz tendencji ponowoczesnych przy równoczesnym nawiązaniu do potrzeb i powinności kojarzonych społecznie z tą rolą. W części drugiej poruszono kwestię wizerunku społecznego macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością. W trzeciej natomiast opisano bariery fizyczne, psychiczne, kulturowe i infrastrukturalne utrudniające podjęcie decyzji o macierzyństwie przez kobiety niepełnosprawne. Podsumowanie stanowią argumenty świadczące o pozytywnym znaczeniu rehabilitacyjnym obecności rodziny i macierzyństwa w życiu kobiet z niepełnosprawnością.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
197-210
Physical description
Dates
published
2017-04-04
Contributors
References
 • Bartkowiak E. (2015). Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania. „Wychowanie w Rodzinie”, t. XII, nr 2, s. 271–294.
 • Bielecka-Prus J., Kruk M. (2014). Konstruowanie roli społecznej matki w pierwszych latach życia dziecka. Analiza narracji kobiet. W: Jabłoński A., Szyszka M., Gizicka D. (red.). Współczesna rodzina polska – przemiany, zagrożenia i wyzwania. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Błeszyńska K. (2004). Wychowanie seksualne jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W: Rzepka J. (red.). Erotyzm osób niepełnosprawnych. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. A. Hlonda.
 • Ciaputa E., Król A., Migalska A., Warat M. (2014). Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu. „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 203–224.
 • Dmoch – Gajzlerska E., Mazurkiewicz B. (2011). Przygotowanie kobiet niepełnosprawnych do prokreacji i macierzyństwa. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 4, s. 93–98.
 • Dubisz S. (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Górnikowska-Zwolak E. (2004). Macierzyństwo. W: Różycka E. (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Gromkowska-Melosik A. (2013). Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało, medykalizacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Izdebski Z. (2005). Postawy Polaków wobec seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. W: Głodkowska J., Giryński A. (red.). Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwalnianie od schematów i uprzedzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Karczewska A. (2010). Obraz ról społecznych kobiet w mediach – fikcja czy rzeczywistość. W: Muszyński W. (red.). Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kornas-Biela D. (2015). Postawy społeczne wobec małżeństwa i macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością. W: Janocha W., Zielińska-Król K. (red.). Kobiecość a niepełnosprawność. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kościelska M. (2012). Przeżywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością. W: Kijak R. J. (red.). Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kowalski S. (1986). Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marszałek L. (2006). Niepełnosprawność kobiecość–rodzina. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Nowak A. (2016). Specyfika ról pełnionych przez kobiety z niepełnosprawnością. „Praca Socjalna”, nr 1, s. 97–112.
 • Nowak A. (2013). Działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnością. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 2, s. 12–23.
 • Ostrowska A. (2015). Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993–2013. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Parchomiuk M. (2005). Dorosłość osób z upośledzeniem umysłowym – wybrane aspekty. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 4, s. 3–19.
 • Sikorska M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Urbańska S. (2009). Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. Analiza dyskursów poradnika „Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku. W: Budrowska B. (red.). Kobiety, feminizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Waszczak S. (2000). Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. „Problemy Polityki Społecznej”, nr 2, s. 89–99.
 • Wedeł-Domeradzka A. (2012). Dorosłość osób niepełnosprawnych – aspekt prawny. W: Kijak R. J. (red.). Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Wołowicz – Ruszkowska A. (2013). Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Znaniecki F. (2011). Relacje społeczne i role społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_1_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.