PL EN


2017 | 7 | 1 | 279-290
Article title

Oddziaływania kuratora sądowego wobec nieletnich niedostosowanych społecznie

Content
Title variants
EN
Actions of a probation officer toward socially maladjusted minors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social maladjustment is one of the extremely dangerous forms of social pathology, the most vulnerable are children and young people, in whom in the process of socialization some disruption occurred. Irregularities in the process of socialization can be caused by various factors, including personality, negative reference groups, defective functioning in families or adverse effects of mass media. Socially maladjusted minors are at first directed to the psychological and pedagogical clinics or to community day centres. In case the actions of those socialization institutions do not work, then family courts impose probation.The thesis has a theoretical and empirical character. Its aim was to analyze the methods of work of probation officers with the socially maladjusted minors.
PL
Niedostosowanie społeczne to jedna z wyjątkowo niebezpiecznych form patologii społecznej, na którą najbardziej podatne są dzieci i młodzież, u których w procesie socjalizacji wystąpiły pewne zakłócenia. Nieprawidłowości w uspołecznianiu mogą być spowodowane różnymi czynnikami, do których zalicza się m.in.: osobowość jednostki, negatywne grupy odniesienia, wadliwie funkcjonującą rodzinę czy też niekorzystny wpływ mass mediów. Nieletni niedostosowani społecznie bardzo często kierowani są do poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz świetlic socjoterapeutycznych, w celu wyeliminowania zachowań niekorzystnych, a w przypadku, gdy oddziaływania powyższych placówek nie przyniosą efektów, sądy rodzinne najczęściej przyznają nadzór kuratora. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a przeprowadzone przez autorkę badania miały na celu poznanie metod pracy kuratora sądowego w stosunku do nieletnich.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
279-290
Physical description
Dates
published
2017-04-04
Contributors
References
 • Buczkowski D., Kulma R., Wójcik D. (2010). Badanie ankietowe kuratorów zawodowych i społecznych pionu karnego i rodzinnego. W: Wójcik D. (red.). Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki. Warszawa: SCHOLAR.
 • Derlatka M. (2013). Przestępczość jako skutek wadliwej socjalizacji w rodzinie. „Jurysta”, z. 2. Warszawa: In Plus.
 • Drabik L. (2006). Patologia. W: Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L. (red). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • Gerrig R. J., Zimbardo P. G. (2011). Psychologia i życie (wydanie nowe). Warszawa: PWN.
 • Goodman N. (1997). Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Jadach K. (2011). Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Jedynak T. (2006). Kuratorska Służba Sądowa – przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w warunkach wolnościowych. W: Kościelak R. (red.). Problem niedostosowania społecznego – oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
 • Kędzior J. (2008). Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna. W: Kurzępa J., Lisowska A., Pierzchalska A. (red.). Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos. Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI”.
 • Łobocki M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
 • Makowski A. (1994). Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa: PWN.
 • Obuchowska I. (2001). Adolescencja. W: Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, t. 2. Warszawa: PWN.
 • Opora R. (2006). Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Pielkowa J. A. (2004). Zmiany w pełnieniu funkcji socjalizacyjnej w rodzinie. W: Tyszka Z. (red.). Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pytka L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Szewczuk W. (1998). Słownik psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Sztumski J. (2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Szykut M. (2006). Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej po 2002 roku – przełom czy stagnacja? W: Kościelak R. (red.). Problem niedostosowania społecznego – oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
 • Zinkiewicz B. (2003). Metody i formy pracy kuratorów sądowych. W: Różycka E. (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II: G–Ł. Warszawa: ŻAK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_1_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.