PL EN


2018 | 8 | 1 | 71-80
Article title

Pedagogika ogólna jako wprowadzenie do humanistyki – hermeneutyka kapitału symbolicznego i odzyskiwanie ciemnych iskier tradycji

Content
Title variants
EN
General pedagogy as an introduction to the humanities – hermeneutics of symbolic capital and the recovery of dark sparks of tradition
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
General pedagogy as a place for the formulation of basic pedagogical thought is not a closed field with a specific subject, but a point of view that defines what is important in all subdisciplines of pedagogy and in educational practice. The task of such general pedagogy is to introduce the whole educational field into the crucial debates of the humanities – this means getting delivery of contexts to (re)define what is pedagogical. And since the humanities are largely a hermeneutic work over tradition, general pedagogy appears as a perspective of concern for the traditions of pedagogics. This text puts the issue of the general pedagogy in this way, trying to answer the question of what is and what is not a productive concern for tradition.
PL
Pedagogika ogólna jako miejsce formułowania podstawowej myśli pedagogicznej nie stanowi zamkniętego pola o określonej tematyce, ale punkt widzenia określający to, co istotne we wszystkich subdyscyplinach pedagogiki oraz w praktyce wychowawczej. Zadaniem tak pomyślanej pedagogiki ogólnej jest wprowadzanie całej dziedziny w newralgiczne debaty humanistyki – dostarczanie kontekstów do nieustannego (re)definiowania tego, co pedagogiczne. A ponieważ humanistyka to w dużej mierze hermeneutyczna „praca w tradycji”, pedagogika ogólna jawi się jako perspektywa troski o tradycje pedagogiki. Niniejszy tekst tak właśnie lokuje pedagogikę ogólną, starając się jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, czym jest, a czym nie jest produktywna troska o tradycję.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
71-80
Physical description
Dates
published
2018-04-06
Contributors
References
 • Assmann J. (2008). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bachmann-Medick D. (2012). Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Benner D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, tłum. D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Gadamer H.-G. (2004). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran. Warszawa: PWN.
 • Gadamer H.-G. (2008). Prawda w naukach humanistycznych. W: tenże. Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Grad P. (2017). O pojęciu tradycji. Studium krytyczne kultury pamięci. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.
 • Januszkiewicz M. (2012). Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Kruszelnicki W. (2012). Zwrot refleksyjny w antropologii kulturowej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Maliszewski K. (2013). Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marcel G. (2011). Mądrość i poczucie sacrum, tłum. K. Chodacki, P. Chołda. Kraków: Arcana.
 • Markowski M. P. (2013). Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Kraków: Universitas.
 • Michalski Ł. (2016). Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mysłakowski Z. (1965). Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Studia z filozofii wychowania. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Nussbaum M. C. (2016). Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, tłum. Ł. Pawłowski. Warszawa: Biblioteka Kultury Liberalnej.
 • Nussbaum M. C. (2008). W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, tłum. A. Męczkowska. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Suchodolski B. (1928). Przebudowa podstaw nauk humanistycznych, Warszawa: Ossolineum.
 • Szacki J. (1991). Tradycja i oryginalność w humanistyce. W: tenże. Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia. Warszawa: PWN.
 • Witkowski L. (2011). Historie autorytetu wobec kultury i edukacji. Kraków: Impuls.
 • Witkowski L. (2014). Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce. Kraków: Impuls.
 • Witkowski L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków: Impuls.
 • Żyłko B. (2009). Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2018_1_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.