PL EN


2018 | 8 | 1 | 93-103
Article title

Język współczesnej pedagogiki w perspektywie komparatystyki myśli pedagogicznej. Wybrane przykłady zmian leksykalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Language of contemporary pedagogic in perspective of comparative of the educational thought : Selected examples of lexical changes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the changes that have been made and are being made in the field of basic pedagogical concepts, in the period from 1989, that is from the beginning of the socio-political transformation, to the present day. The analyses included in the text focused on the consequences of the change of language for pedagogy, its identity and status as a scientific discipline. I place a special emphasis on the language understood as a collection of symbols used by researchers interested in a selected fragment of reality. To illustrate the above-mentioned processes, I applied the lexical and semantic criterion referring to the resources of the contemporary language of pedagogy and meanings, its basic research categories. The texts begin with remarks about language and concepts as a linguistic representation of a specific fragment of social reality, in this case of education. Then, I pay attention to those conceptual categories that directly concern the subject of research in contemporary pedagogy and its properties. On this basis, I point to the selected examples of processes that implement this change, and then the consequences that, in my opinion, it brings to the practice of contemporary pedagogy.
PL
Artykuł dotyczy zmian, jakie dokonały i dokonują się w zakresie podstawowych pojęć pedagogicznych, w okresie od 1989 roku, czyli od rozpoczęcia transformacji społeczno-ustrojowej do dnia dzisiejszego. Analizy zawarte w tekście skoncentrowane zostały na konsekwencjach, jakie niesie zjawisko zmiany języka dla uprawiania pedagogiki, jej tożsamości i statusu jako dyscypliny naukowej. Szczególną wagę przywiązuję przy tym do języka rozumianego jako zbiór symboli, którym posługują się badacze zainteresowani wybranym fragmentem rzeczywistości. Aby zobrazować wyżej wskazane procesy zastosowałam kryterium leksykalno-semantyczne, odnoszące się do zasobów języka współczesnej pedagogiki i znaczeń, podstawowych dla niej kategorii badawczych. Tekst rozpoczynają uwagi dotyczące języka oraz pojęć, jako językowych reprezentacji określonego fragmentu rzeczywistości społecznej, w tym przypadku edukacyjnej. Następnie zwracam uwagę na te kategorie pojęciowe, które bezpośrednio dotyczą przedmiotu badań współczesnej pedagogiki oraz jego właściwości. Na tej podstawie wskazuję wybrane przykłady procesów urzeczywistniających tę zmianę, a dalej konsekwencje, jakie moim zdaniem niesie ona dla uprawiania współczesnej pedagogiki.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
93-103
Physical description
Dates
published
2018-04-06
Contributors
author
References
 • Bieszczad B. (2013). Pedagogika i język. Perspektywa ponowoczesna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Brożek B. (2016). Myślenie. Podręcznik użytkownika. Kraków: Copernicus Center Press Sp. z. o.o.
 • Chrzanowska I., Jachimczak B., Pawelczak B. (red.). (2013). Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: GWP.
 • Dudzikowa M. (2016). Wstępnie o metaforze (także militarnej). W: Dudzikowa M., Jaskulska S. (red.). Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Folkierska A. (1993). Glosa do tekstu Christopha Wulfa „Paradygmaty nauki o wychowaniu. Powstanie nauki o wychowaniu w Niemczech”. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 4.
 • Gnitecki J. (1999). Zarys pedagogiki ogólnej. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
 • Gnitecki J. (2006). Struktura teorii pedagogicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu.
 • Godoń R. (2012). Między myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2006). Konsekwencje badawcze wynikające z uznania dyskursów edukacyjnych przedmiotem pedagogiki. W: Kubinowski D., Nowak M. (red.). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kotowa B. (1996). Epistemologiczna waloryzacja poznania. W: Such J. i in. (red.) Rozważania o poznaniu naukowym. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Kowalczuk-Walędziak M. (2012). Poczucie sprawstwa społecznego pedagogów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kowalewski J., Piasek W. (red.). (2010). Zwroty badawcze w humanistyce. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kron F.W. (2012). Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Pojęcia. Procesy. Modele. Sopot: GWP.
 • Kucner A. (2006). Transcendentny oraz immanentny sens humanistyki jako nauki. W: Kowalewski J., Piasek W., Śliwa M. (red.). Granice dyscyplin-Arne w Humanistyce. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kuhn T. S. (2009). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Kwieciński Z. (1996). Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia). W: Jaworska T., Leppert R. (red.). Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Madalińska-Michalak J. (2015). Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Madsen K. B. (1980). Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza. Warszawa: PWN.
 • Michalak J. M. (2003). Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.). (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Palka S. (1995). Aktualne sposoby uprawiania pedagogiki ogólnej w Polsce. W: Hejnicka-Bezwińska T. (red.). Pedagogika ogólna. Tradycja–Teraźniejszość–Nowe wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Potulicka E., Rutkowiak J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Rutkowiak J. (2010). Nauczyciel w dramacie wartości wychowawczych. Problem na pograniczu pedeutologii i ekonomii. W: Potulicka E., Rutkowiak J. Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Rutkowiak J. (1995). „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. W: Rutkowiak J. (red.). Odmiany myślenia o edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Rutkowiak J. (1996). Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości. W: Jaworska T., Leppert R. (red.). Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Skarga B. (1987). Przeszłość i interpretacje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szczęsna E., Kubiński P., Leszczyński M. (red.). (2017). Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Szczęsna E. (2017). Wprowadzenie. W: Szczęsna E., Kubiński P., Leszczyński M. (red.). Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Śliwerski B. (red.). (1992). Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski, B. (red.). (2001). Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (red.). (1995). Pedagogika alternatywna – dylematy teorii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (red.). (2010). Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. T. 4. Gdańsk: GWP.
 • Śliwerski B. (2009). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Tuchańska B. (2016). Codzienność w nauce ponowoczesnej. „Nauka”, 2, s. 99–121.
 • Witkowski L. (1994). Ambiwalencja jako kategoria dla socjologii edukacji. W: Brzeziński J., Witkowski L. (red.). Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2018_1_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.