PL EN


2018 | 8 | 2 | 179-192
Article title

Pre-school education teacher in the face of dynamic transformations of the social world

Content
Title variants
PL
Pre-school education teacher in the face of dynamic transformations of the social world
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Rozważania zawarte w niniejszym artykule wynikają z dylematów, z jakimi borykają się refleksyjni nauczyciele wychowania przedszkolnego. Wszystkie strony zaangażowane w rozwój dzieci w wieku przedszkolnym muszą sprostać wielu, nie zawsze oczywistym, wymaganiom i oczekiwaniom. Początek XXI wieku oprócz kolejnych osiągnięć nauki, przyniósł ze sobą epidemię multimediów, rozwój aplikacji internetowych, które bardzo skutecznie odseparowały dzieci od natury, od przyrody, pozbawiając je możliwości doświadczenia naturalnego, harmonijnego rozwoju. Jednocześnie żyjemy w niezwykle zróżnicowanym świecie, w którym toczą się okrutne wojny, ludzie cierpią i umierają z głodu, a my uczestnicy tzw. zachodniej cywilizacji, czytamy w Internecie o nadal postępującej globalizacji, koncentrując swoją uwagę na zupełnie innych zagadnieniach. Niniejszy artykuł stanowi rozważania wokół kierunku zmian całego świata, przekładających się na potrzeby i wyzwania edukacji. Do przemyśleń dołączono wyniki pilotażowego badania wśród nauczycieli edukacji przedszkolnej w Polsce, mającego na celu określenie sposobu postrzegania przez nauczycieli przyszłości dzisiejszych dzieci przedszkolnych, zarówno z kontekście ich dalszej edukacji jak również ich całego dorosłego życia.
EN
The considerations in this article stem from the dilemmas faced by reflective teachers of pre-school education.All parties involved in the development of pre-school children must meet numerous, and not always clearly stated, requirements and expectations.The beginning of the 21st century, apart from the subsequent achievements in science, brought the epidemic of multimedia, web application development, which very effectively separated children from nature, depriving them of the possibility of experiencing natural, harmonious development.At the same time, we live in a very diverse world with ongoing cruel wars, with people suffering and dying of hunger, and we, the participants in the Western civilization focus on completely different issues, such as the still progressing globalization. This article is a discussion on the direction of the changes in the world, translating into the needs and challenges of education.The results of the pilot study among teachers of pre-school education in Poland are supported by other considerations. The aim of the study was to define the way today’s pre-school teachers perceive the future of their pupils, both in the context of their further education as well as their entire adult life.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
179-192
Physical description
Dates
published
2018-10-06
Contributors
References
 • Argyle M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
 • Aronson E. (2012). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN.
 • Cresson E., Flynn P. (red.). (1997). Biała Księga kształcenia i doskonalenia. Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa. Warszawa: WSP TWP.
 • Góralska R. (2008). Biała Księga Komisji Europejskiej: Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. W: Kruszewski Z. (red)., Modernizacja edukacji i projekty międzynarodowe. Płock: Wydawnictwo NOVUM.
 • Integrated Regional Information Networks, dostępny na https://www.irinnews.org/content/about-us (otwarty 19.03.2018)
 • Kołodziejska D. (2002). Telewizja wpływa na rozwój dziecka. „Edukacja i Dialog”, nr 3.
 • Kuczyńska B. (2001). Oddziaływanie telewizji na dzieci. „Edukacja i dialog” nr 7.
 • Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Louv R. (2014). Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa: Wydawnictwo Relacja.
 • Matczak A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kawula S. (2007). Pedagogika społeczna i jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. W: Kawula S.(red.). Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność-perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Petlak E. (2008). Rola nauczyciela we współczesnej szkole. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA - Wyniki badania 2012 w Polsce, dostępny na: http://www.ibe.edu.pl/images/prasa/PISA-2012-raport_krajowy.pdf (otwarty 24.05.2016).
 • Przetacznikowa M. (1973). Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Reddy L. A. (2014). Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Warszawa: PWN.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz.U. 2017 poz. 356
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dz.U.2017 poz.1575
 • United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, 3-14.06.1992 dostępna na: http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html (otwarty 10.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2018_2_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.