PL EN


2019 | 9 | 1 | 17-31
Article title

Dziedzictwo oraz bilans praktyki i myśli pedagogicznej w Drugiej Rzeczypospolitej

Content
Title variants
EN
Heritage and Balance of Pedagogical eory and Practice in the Second Polish Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę oceny i prezentacji – w formie syntetycznej – osiągnięć i dokonań praktyki i myśli (teorii) pedagogicznej Polski międzywojennej. Przedstawione są w nim określone działania i fakty związane z budową podstaw systemu edukacji narodowej w odrodzonej Polsce – po 1918 roku i kształtowaniem się w niej pedagogiki jako dyscypliny o statusie naukowym (teoretycznym) i autonomicznym.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
17-31
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
References
 • Araszkiewicz F. W. (1978). Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: PWN.
 • Bartnicka K. (1972). Wychowanie państwowe. „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. XV.
 • Barycz H. (1949). Rozwój historii oświaty, wychowania i kultury w Polsce. Kraków: PAU.
 • Bereźnicki F. (1984). Innowacje pedagogiczne w Polsce 1918–1939. Szczecin 1984: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Drynda D. (1987). Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki–orientacje–kontrowersje. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Garbowska W. (1976). Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Hellwig J. (2001). Dzieje historii wychowania w Polsce i jej twórcy. Poznań: Eruditus.
 • Historia wychowania w XX wieku. Dorobek i perspektywy. Gumuła T., Krasuski J., Majewski S. (red.). (1998). Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego.
 • Historycy wychowania II Rzeczypospolitej. (2000). Szulakiewicz W. (red). Warszawa: Studio Wydawnicze Familia.
 • Jakubiak K. (1987). Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Jakubiak K. (1994). Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Jakubiak K. (1988). Wychowanie w rodzinie jako przedmiot zainteresowania pedagogiki katolickiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. W: Rodzina. Przeszłość–teraźniejszość–przyszłość. Tchorzewski A. (red.). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Jakubiak K., Jamrożek W. (2007). Idea wychowania obywatelskiego w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej do 1939 r. W: Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych. Szerląg A. (red.). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jamrożek W. (2015). Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki edukacyjnej (do 1939 roku). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Jamrożek W. (2016). Uniwersytety ludowe w kształceniu pozaszkolnym młodzieży wiejskiej Polski międzywojennej. W: Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami. Maliszewski T., Rosalska M. (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jamrożek W. (1988). Praktyka i myśl edukacyjna Drugiej Rzeczypospolitej – w 90. rocznicę odzyskania niepodległości. „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 24.
 • Kaleta A. (2006). Ruch Pedagogiczny. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. V. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Michalski S. (1994). Praca naukowo-badawcza nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nawroczyński B. (1938). Polska myśl pedagogiczna. Lwów–Warszawa: Książnica Atlas.
 • Okoń W. (1980). Dawid. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Osiągnięcia polskiej psychologii w okresie międzywojennym.
 • Czarnecki K. (red.). (1981). Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • O szkołę polską. Pierwszy Ogólnopolski Wielki Zjazd Nauczycielski w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia MCMXIX w Warszawie. (1920). Lwów–Warszawa: Książnica Polska.
 • Roszkowski W. (2003). Najnowsza historia Polski 1914–1945. Warszawa: Świat Książki.
 • Sobczak J. (1978–1979), Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu między wojnami. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Stopińska-Pająk A. (1994). Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sutyła J. (1982). Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Trzebiatowski K. (1969). Problem powszechności nauczania w Polsce w latach 1918–1931. „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. XII.
 • Wołoszyn S. (1982). Korczak. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2019_1_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.