PL EN


2019 | 9 | 1 | 181-202
Article title

Jana Patočki doświadczenie „jedności pierwotnego świata” jako przesłanka myślenia i działania pedagogicznego – rekonstrukcje (część pierwsza)

Authors
Content
Title variants
EN
Jan Patočka’s Experience of the ‘Unity of the Primordial World’ as a Premise for inking and Pedagogical Action – Reconstruction(partone)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jan Patočka swoim życiem i twórczością w pełni zasłużył na miano współczesnego Sokratesa. Bieg jego życia i meandry twórczości tworzyły puzzle doskonale się uzupełniające i zależne od siebie. Zainteresowania filozoficzne czeskiego fenomenologa oscylowały wokół doświadczenia „jedności pierwotnego świata”, w którego centrum znajdował się świat naturalny. Poddając analizie strukturę doświadczenia tego świata, autor niniejszego opracowania bada takie kategorie, jak: czas, cielesność, dom, otwartość, praca. Następnie rekonstruuje jedną z opcji odczytywania filozofii wychowania Patočki i ewolucji jej podstawowych zagadnień. Kluczową ideą w tej filozofii jest ruch, jako coś, co specyfikuje otwartą strukturę istnienia człowieka. W tym kontekście w sposób heurystyczny zostały sformułowane podstawowe kierunki myślenia i działania pedagogicznego, które implikuje tytułowe doświadczenie „jedności pierwotnego świata”. Artykuł publikowany jest w dwóch częściach, które stanowią integralną całość autorskiego ujęcia tytułowego problemu. Część pierwsza artykułu ma charakter studialnej rekonstrukcji. Część druga publikacji ma charakter autorskich implementacji twórczości Jana Patočki.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
181-202
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
References
 • Bęben D. (2016). Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia. Studia z filozofii Jana Patočki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Derrida J. (1993). Herezja, tajemnica i odpowiedzialność: Europa Jana Patočki. „Logos i Ethos”, 1, s. 137–158.
 • Gadacz T., Świętość bycia filozofem. Droga do wiary uczniów Edmunda Husserla. W: „Tygodnik Powszechny” 1999, 3, s. 8.
 • Husserl E. (2013). Doświadczenie i sąd, tłum. Baran B. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Krasnodębski Z, Nellen K. (1993). Wstęp. W: Świat przeżywany, Krasnodębski Z., Nellen K. (red.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Leško V. (2012). Fenomenologia a dzieje filozofii, tłum. Bęben D. „Folia Philosophica”, 30, s. 15–34.
 • Matyja B. (2016). „Solidarność zachwianych” i Karta 77. Historiozofia Jana Patočki. „Filo-Sofija”, 1, s. 139–150.
 • Palouš M. (2011). Jan Patočka’s Socratic Message for the Twenty-First Century: Rereading Patočka’s „Charter 77 Texts” Thirty Years Later. W: Jan Patočka and the heritage of phenomenology, Chvatík I., Abrams E. (red.). Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer, s. 163–174.
 • Patočka J. (1986). Świat naturalny jako problem filozoficzny. W: Tenże. Świat naturalny i fenomenologia, tłum. Zychowicz J. Kraków: PAT.
 • Patočka J. (1993). Filozofia kryzysu nauki według Edmunda Husserla i jego koncepcja fenomenologii „świata przeżywanego”, tłum. Zychowicz J. W: Świat przeżywany, Krasnodębski Z., Nellen K. (red.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 25–46.
 • Patočka J. (1993a). Curriculum Vitae, tłum. Sowiński G. „Logos i Ethos”, 1, s. 113–115.
 • Patočka J. (1997). Kim są Czesi?, tłum. Baluch J. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 • Patočka J. (1998). Eseje heretyckie z filozofii dziejów, tłum. Czcibor-Piotrowski A., Szczepańska E., Zychowicz J. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Patočka J. (2011). Korespondence s komeniology. Sv. 2. Praha: Oikoymenh.
 • Patočka J. (2018). List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 2 czerwca 1973. W: Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego), tłum. Starzyński W., Sobota D. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Pelcová N. (2014). Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej, tłum. Bystrzycka A. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Rocoeur P. (1993). Jana Patočka a nihilizm, tłum. Drwięga M. „Logos i Ethos”, 1, s. 117–123.
 • Rorty R. (2007). Prorok z Pragi. Znaczenie czechosłowackiego filozofa Jana Patočki, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, 7, 251–261.
 • Rybák, D. (2019). The Ontological Freedom in Jan Patočka’s “Natural World as a Philosophical Problem” with Regard to Husserl’s Phenomenology. „Forum Pedagogiczne”, 1, s.
 • Schifferová V. (2010). Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem. Ke komeniologické koncepci Jana Patočky. W: Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Sitarska B, Mnich R. (red.). T. III. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 105–110.
 • Starzyński W. (2018). Wstęp. W: Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami Tadeusza Krońskiego), tłum. Starzyński W., Sobota D. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Staudigl M. (2011). Destructed Meaning, Withheld World, Shattered „We”: On Violence from the Viewpoint of Jan Patočka’s „A-subjective Phenomenology”. W: Jan Patočka and the heritage of phenomenology. Chvatík I., Abrams E. (red.). Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer, s. 135–154.
 • Stolárik S. (2000). Świat naturalny w filozofii Jana Patočki. „Logos i Ethos”, 1, s. 102–110.
 • Stolárik S. (2009). Życie jako ruch egzystencjalny w filozofii Jana Patočki, tłum. Grzeszczyk A. Ząbki: Apostolicum.
 • Środa K. (1992). Jan Patočka – filozof sokratyczny. „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 4, s. 31–45.
 • Waldenfels B. (2016). Świat życia niegdyś i dziś, tłum. Michalski R. „Kultura i Wartości”, 20, s. 5–9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2019_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.