PL EN


2020 | 10 | 2 |
Article title

Wykorzystanie etnografii wizualnej w procesie rozpoznawania problemów społecznych przez studentów

Content
Title variants
EN
The using of visual ethnography in the process of recognizing social problems by students
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article refers to one of the potential action paths for educating teachers and refers to the possibility of using applied research in the process of identifying social problems by students. It is an attempt to answer the questions about how to prepare university graduates to recognize in their professional work completely new situations and to solve the previously unknown dilemmas resulting from the rapid development of civilization. The structure of the presented study reflects successive stages of searching for possibilities to solve the methodological problem outlined above. The first part covers the basic assumptions of visual ethnography with particular emphasis on photo-ethnography and the foundations of Yjro Engeström's theory of expansive learning, on which the idea of action was based. The second part outlines the scheme of the basic activity, with particular attention paid to the subject of the activity, which uses elements of visual ethnography as a way to change the activity and use the potential of both entities (teacher and students) participating in it.
PL
Artykuł odnosi się do jednej z potencjalnych ścieżek działania w zakresie kształcenia pedagogów i nawiązuje do możliwości wykorzystania badań stosowanych w procesie rozpoznawania problemów społecznych przez studentów. Jest próbą odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób przygotowywać absolwentów studiów wyższych do rozpoznawania w pracy zawodowej zupełnie nowych sytuacji i rozstrzygania nieznanych im dotąd dylematów, wynikających z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Struktura prezentowanego opracowania odzwierciedla kolejne etapy poszukiwania możliwości rozwiązywania zarysowanego powyżej problemu metodycznego. Część pierwsza obejmuje podstawowe założenia etnografii wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem fotoetnografii oraz podstawy teorii ekspansywnego uczenia się Yjro Engeströma, na których oparto pomysł działania. W części drugiej zarysowano schemat podstawowego działania, zaś szczególną uwagę zwrócono na przedmiot działalności, w którym zastosowane zostały elementy etnografii wizualnej jako sposób na zmianę aktywności i wykorzystanie potencjału obu podmiotów (nauczyciela i studentów) biorących w niej udział.
Year
Volume
10
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020-07-18
Contributors
References
 • Borowska-Beszta B. (2010). Deskrypcje etnograficzne i konstruowanie wiedzy kulturowej w pedagogice. W: Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki. Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K. J. (red.). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 213–230.
 • Burgess R. G. (1984). In the Field: An Introduction to Field Research. London: Unwin Hyman.
 • Casey, P. F., Dollinger S. J. (2007). College students’ alcohol-related problems: An autophotograpic approach. „Journal of Alcohol and Drug Education”, nr 51(2), s. 8–25.
 • Cervinkova H., Gołębniak B. D. (red.) (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Cervinkova H., Gołębniak B .D. (red.) (2012), Edukacyjne badania w działaniu. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Close H. (2007). The use of photography as a qualitative research tool. „Nurse Researcher”, nr 15(1), s. 27–36.
 • Collier J. (1957). Photography in anthropology: a report on two experiments. „American Anthropologist”, nr 59(5), s. 843–859.
 • Engeström Y., Sannino A. (2012). Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania. „Forum Oświatowe”, nr 1(46), s. 209–266.
 • Fusch P. I., Fusch G. E., Ness L. R. (2017). How to Conduct a Mini-Ethnographic Case Study: A Guide for Novice Researchers. „The Qualitative Report”, nr 22(3), s. 923–941.
 • Harper D. (2002). Talking about pictures: a case for photo elicitation. „Visual Studies”, nr 17(1), s. 13–26.
 • Illeris K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Jewdokimow M. (2012). Wykorzystanie metod wizualnych w ewaluacji wewnętrznej edukacji. Zarys problematyki. W: Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Mazurkiewicz G. (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kawecki I. (1994), Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych. Łódź: PWSSP.
 • Krzychała S., Zamorska B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Larson H. (1988). Photography that listens. „Visual Anthropology”, nr 1(4), s. 415–432.
 • Lorenz L. S., Kolb B. (2009). Involving the public through participatory visual research methods. „Health Expect”, nr 12(3), s. 262–274.
 • Nowotniak J. (2012). Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pink S. (2001). Doing Ethnography: Images, Media and Representation in Research. London: Sage.
 • Poudrier J., Thomas R. (2009). We’ve fallen into the cracks: A photovoice project with Aboriginal breast cancer survivors. „Nursing Inquiry”, nr 16(4), s. 306–317.
 • Rudnicki P. (2014), Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Sfard A. (1998). On two metaphors of learning and the dangers of choosing just one. „Educational Researcher”, nr 27(2), s. 4–13.
 • Steiner-Loffler U. (1997). Uczniowie dokonują ewaluacji kultury szkoły. W: Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. Mizerek H. (red.). Olsztyn: Wydawnictwo M/G.
 • Sztompka P. (2006). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss3/16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2020_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.