PL EN


2016 | 59 | 3 | 19-30
Article title

Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK)

Content
Title variants
EN
Ineffectiveness of an administrative act (can. 38 CIC)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zaprezentowanym opracowaniu Autor dokonał szczegółowej interpretacji kan. 38 KPK. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w kan. 38 KPK określono zasady dotyczące nieskuteczności poszczególnego aktu administracyjnego tylko z jednej perspektywy, jaką jest zawartość aktu. Przyjęte w tej regulacji rozwiązania pozostają w ścisłym związku z zasadą legalności. Według Autora, ustawodawca kościelny jest daleki od pozytywistycznego legalizmu. Stwarza on bowiem możliwość dołączenia klauzuli derogacyjnej odnoszącej się do konkretnego przypadku. Stoi on na stanowisku, że takie rozwiązania jest konieczne, gdyż ustawa nie może stać się jedynym punktem odniesienia w wykonywaniu władzy. Sytuacje bowiem mające miejsce w przypadku sprawowania władzy administracyjnej niejednokrotnie charakteryzują się szczególnością. Wprowadzenie zatem tego typu klauzul należy uznać za „normae singulares”.
EN
The author of the presented article carried out a thorough interpretation of canon 38 CIC. According to the analyses he carried out, canon 38 CIC specifies the rules concerning the ineffectiveness of a particular administrative act only from one view, namely from the perspective of the contents of an act. The solutions suggested in the regulation remain in close relation with the rule of legality. The author believes that the ecclesial legislator is far form positivistic legalism since he makes it possible to insert a derogative clause concerning a specific case. According to the author, such a solution is necessary because a given law cannot be the sole point of reference in exercising power. This is because in exercising administrative power one often comes across very specific situations. Therefore, including such a clause should be considered as “normae singulares”.
Year
Volume
59
Issue
3
Pages
19-30
Physical description
Dates
published
2017-01-18
Contributors
References
 • Żródła
 • Codex Iuris Canonici Pii X Maximi iussu digestus Benediicti Papae XV auctoritatae promulgatus, Typis Polyglotis Vaticanis 1933.
 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 2002.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
 • PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Canonum Libri I De Normis generalibus, Typis Polyglotis Vaticanis 1977.
 • PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Codicis Iuris Canonici, iuxta animadversiones S. R. E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiam, Dicasteriorum Curie Romanae, Universitatum Facultatumque eccelasiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consacratae recognitum, Libreria Editrice Vaticana 1980.
 • Literatura
 • AYMANS W., MÖRSDORF K., Kanonisches Recht, t. 1, Padeborn-München- Wien-Zürich 1991.
 • BUNGE A., Las claves del Código. El libro I del Código de Derecho Canonico, Buenos Aires 2006.
 • CANOSA J., Il rescritto come atto amminitartivo nel diritto canonico, Milano 2003.
 • CHIAPPETTA L., ll Codice di Diritto Canonico. Commento giuridco- pastorale, t. 1, Roma 1996.
 • DE PAOLIS V., D’AURIA A., Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma 2008.
 • DZIERŻON G., Ogólne dekrety wykonawcze w kanonicznym porządku prawnym, „Forum Iuridicum” 4 (2005), s. 189-199.
 • DZIERŻON G., Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kraków 2012.
 • DZIERŻON G., Pozbawienie przywileju (kan. 84 KPK), w: Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. ZAKRĘTA, A. SOSNOWSKI, Kraków 2013, s. 251 – 257.
 • FELICIANI G., La dimensione giuridica della libertà dei fedeli, w: Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive, red, C. J. ERRÁZUTIZ, L. NAVARRO, Milano 2000, s. 163-176.
 • GARCÍA MARTÍN J., Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999.
 • JIMENÉZ URRESTI T., Comentario a. can. 38 CIC, w: Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada, red. L. DE ECHEVERIA, Madrd 1985, s. 45-46.
 • KRUKOWSKI J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985.
 • KRUKOWSKI J., Komentarz do kan. 38 KPK, w: J. KRUKOWSKI, R.
 • SOBAŃSKI, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003,
 • s. 100-102.
 • LOMBARDÍA P., Commento al can. 38 CIC, w: Codice di Diritto Canonico e le leggi complementari, red. J. ARRIETA, Roma 2007, s. 98.
 • LÓPEZ–SIDRO LÓPEZ A., Derechos adquiridos, w: Diccionario general de Derecho Canónico, red. J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, t. 3, Pamplona 2012, s. 439-450.
 • MIECHIELS G., Normae generales juris canonici, t. 2, Lublin 1929.
 • MIRAS J., Comento al can. 38 CIC, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ – OCAÑA, t. 1, Pamplona 1996, s. 516-519.
 • RUBIO RODRÍGUEZ J., Los derechos adquiridos en el Codex de 1917 y 1983, „Revista Española de Derecho Canonico” 39 (1983), s. 439-450.
 • SÁNCHEZ-GIL A., La presunzione di validità dell’atto giuridico nel diritto canonico, Milano 2006.
 • SOBAŃSKI R., Komentarz do kan. 4 KPK, w: J. KRUKOWSKI, R. SOBAŃSKI, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003, s. 49-50.
 • SOCHA H., Allgemeine Normen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red. K. LÜDICKE, t. 1, Essen 1985, ad. 38.
 • VAN HOVE A., Commentarium Lovaniense, cz. 1, t. 4, Mechelenae-Romae 1936.
 • WÄCHTER L., Gesetz im kanonischen Recht. Eine Rechchtsprachliche Untersuchung zum Grundproblemem der Erfassung des Gesetzes im katholischen Kirchenrecht, St. Ottilien 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_pk_2016_59_3_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.