PL EN


2016 | 59 | 3 | 31-55
Article title

Le competenze del superiore provinciale di un istituto religioso riguardo ai beni temporali e della loro amministrazione

Authors
Content
Title variants
EN
Competence of the provincial superior of a religious institute in the field of material goods and their administration
Languages of publication
IT
Abstracts
IT
Każda prowincja instytuty zakonnego, jako osoba prawna w Kościele, posiada prawo nabywania, posiadania, administrowania i alienacji swoich dóbr materialnych. Akty te są podejmowane przez przełożonych prowincjalnych przy zachowaniu prawa powszechnego i własnego każdego instytutu. Wszelkie czynności związane ze zwyczajną administracją mogą być podejmowane przez tychże przełożonych, jednak przy uszanowaniu zadań i obowiązków ekonomów prowincjalnych przewidzianych prawem w tym zakresie. Stąd też spełniając akty zwyczajnego zarządzania dobrami materialnymi należy unikać wszelkich konfliktów między tymi dwoma urzędami. Miedzy przełożonym a ekonomem powinno istnieć wzajemne zaufanie i być prowadzony stały dialog dotyczący administracji powierzonych dóbr materialnych. Wszelkie akty nadzwyczajnego zarządzania pozostają jedynie w kompetencji przełożonego prowincjalnego, który w niektórych przypadkach przewidzianych prawem może do ich wypełnienia delegować innych zakonników, w tym także ekonomów. Natomiast akt alienacji dóbr materialnych może być podjęty przez przełożonego prowincjalnego lub generalnego w zależności od wartości alienowanego dobra materialnego. Jeżeli wartość tej transakcji  przekracza wysokość sumy określoną przez Stolicę Apostolską dla danego regionu, wówczas zezwolenie na akt alienacji wydaje sama Stolica Apostolska.
EN
Each province of the religious institutes, as a legal person in the Church has the right to acquire, possess, administer and alienate their material goods. These acts are taken by the provincial superiors while maintaining the common law and of own institute. All activities related to the ordinary administration may be taken by those superiors, but respecting the roles and responsibilities of the Provincial Treasurers provided for by law in this regard. Hence, fulfilling the acts of ordinary administration of material goods we should avoid any conflict between the two offices. Between the superior and treasurer there should be a mutual trust and be kept a constant dialogue on the administration of the entrusted material goods. Any acts of extraordinary administration remain within the competence of the provincial superior, who in some cases provided by law, may/can delegate them to other members of the Institute, including treasurers. While the act of alienation of material goods can be taken by the provincial superior or general, depending on the value of alienated goods. If the value of the transaction exceeds the sum determined by the Holy See for the region, then the permission for the act of alienation shall be given by the Holy See.
Year
Volume
59
Issue
3
Pages
31-55
Physical description
Dates
published
2017-01-18
Contributors
References
 • ANDRÉS D., Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico, Roma 2005.
 • ANDRÉS D.J., I religiosi datori di lavoro e lavoratori secondo il Codice di diritto canonico, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 72(1991), p. 3-48.
 • CASTAÑO J.F., Gli istituti di vita consacrata (cann. 573-730), Roma 1995.
 • CENTURIONI L., L’amministrazione dei beni ecclesiastici: le competenze del vescovo diocesano, Roma 1996.
 • CIVCSVA, Lettera del segretario della Congregazione ai/alle superiori/e generali del 21.12.2004, Prot. nr. 971/2004.
 • CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia amministrativa (2005), Bologna 2006
 • DE PAOLIS V., I beni temporali e la loro amministrazione, in: AA.VV., I religiosi e il nuovo Codice di diritto Canonico, Atti della XXIII assemblea CISM, Roma 1984, p. 134-159.
 • DE PAOLIS V., L’amministrazione dei beni: responsabilità dei superiori e degli economi, Informationes 27/2(2001), p. 109-122.
 • DE PAOLIS V., La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1992.
 • DE PAOLIS V., Qual è la responsabilità dell’economo e del superiore nell’amministrazione dei bei (cf. c. 636 § 1)?, Vita Consacrata 27(1991), p. 182-184
 • DE PAOLIS V., Qualche annotazione in margine al documento “Economia e Missione della vita consacrata oggi”, Informationes 28/2(2002), p. 111-126;
 • EGAÑA F.J., Quali elementi devono essere contenuti nella richiesta di alienazione di beni ecclesiastici?, Vita Consacrata 27(1991), p. 986-990.
 • GAMBARI E., I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni, Milano 1986.
 • GUTIÉRREZ J.L., Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica come soggetti dell’amministrazione dei beni temporali, in: AA.VV., I beni temporali della Chiesa. XXII Incontro di Studio, Passo della Mendola – Trento, 3 luglio – 7 luglio 1995, Milano 1997, p. 157-170.
 • MISTÓ L., I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310), in: AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. III, Roma 1992, p. 348-430
 • MOSCA V., Povertà e amministrazione dei beni negli istituti religiosi, Quaderni di Diritto Ecclesiale 3(1990), p. 234-263.
 • PELOSO F., Economia, vita consacrata e missione, Informationes 28/1(2002), p. 116-142
 • PERLASCA A., Considerazioni problematiche circa la costituzione di fondazioni civili da parte di istituti religiosi, Informationes 27/1(2001), p. 76-90.
 • PINEDA J.J., La capacidad económica de institutos, provincias y casas y sus limitaciones, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 74(1993), p. 85-135.
 • SASTRE SANTOS E., L’affidamento dell’economia di un istituto religioso a persona estranea, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 86(2005), p. 391-416.
 • UNIONE SUPERIORI GENERALI, Economia e missione nella vita consacrata oggi. Documento della 60ª assemblea della USG, Roma 2002.
 • VIZZALI A., L’amministrazione dei beni ecclesiastici, in: AA.VV., I beni temporali della Chiesa, Milano 1997, p. 71-92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_pk_2016_59_3_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.