PL EN


2019 | 33 | 3 | 7-16
Article title

Innowacje, dochód, edukacja – analiza przestrzenna Polski

Content
Title variants
EN
Innovation, Income, Education – Spatial Analysis of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Innovation, income and education are categories whose apparent dependence seems to be obvious. The problem arises when we attempt to analyse the importance of lunching innovations in the economy for the average citizen, or how the increase in the value of human capital translates into the income of the average citizen. The article presents indicators, divided into Polish voivodeships (regions), defining the level of innovation (Wi), income (Wd), and level of education (Ww). Then, based on the value of these indicators, the interrelations between innovation, income and education level was examined. In order to calculate individual indices we used a relative coefficient of an aggregate measure of arithmetic means from diagnostic variables that were subjected to unitarisation. At the outset, diagnostic variables were eliminated, assuming the coefficient of variation at the level of v < 0.1, and then eliminated explanatory variables were correlated at the level of r > 0.8. The calculations show that in each category the Mazowieckie Voivodeship had the highest values, in the category of innovation the lowest value was obtained by the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship, the Lubuskie Voivodeship received the lowest value for the indicator of educational level, and the lowest value of the income index was obtained by the Podkarpackie Voivodeship. Indices of innovation and level of education for individual voivodeships are strongly correlated. The Pearson’s linear correlation reaches the value of 8 r(16) = 0.7 at the level of significance p = 0.003. Research in this area may be an inspiration for a deeper study of the impact of the above indicators on other economic variables.
PL
Innowacje, dochody i poziom wykształcenia są kategoriami, których zależność na pozór wydaje się oczywista. Problem pojawia się w sytuacji, gdy zaczynamy analizować znaczenie wprowadzania innowacji w gospodarce dla przeciętnego obywatela, czy też jak wzrost wartości kapitału ludzkiego przekłada się na dochód przeciętnego obywatela. W artykule zaprezentowane zostaną wskaźniki określające poziom innowacyjności (Wi), dochodów (Wd) i poziomu wykształcenia (Ww), z podziałem na województwa. Następnie na podstawie wartości tych wskaźników zbadane zostaną wzajemne zależności między innowacjami, dochodami i poziomem wykształcenia. W celu obliczenia poszczególnych wskaźników posłużono się względnym współczynnikiem będącym miarą agregatową średnich arytmetycznych ze zmiennych diagnostycznych, które zostały poddane unitaryzacji. Zmienne diagnostyczne zostały wstępie poddane eliminacji, przyjmując wartość współczynnika zmienności na poziomie v < 0,1, a następnie wyeliminowano zmienne objaśniające, które skorelowane były na poziomie r > 0,8. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że województwo mazowieckie uzyskało najwyższe wartości wskaźników w każdej kategorii. W przypadku innowacyjności najniższą wartość wskaźnika uzyskało województwo warmińsko-mazurskie, dla wskaźnika poziomu wykształcenia najniższą wartość uzyskało województwo lubuskie, a w przypadku wskaźnika dochodowego najniższa wartość przypadła województwu podkarpackiemu. Wskaźniki innowacyjności i poziomu wykształcenia dla poszczególnych województw są ze sobą mocno skorelowane, wartość korelacji liniowej Pearsona wyniosła r(16) = 0,7 przy poziomie istotności p = 0,003. Badania w tym zakresie mogą okazać się inspiracją do głębszego zbadania wpływu ww. wskaźników na inne zmienne ekonomiczne.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20801653_333_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.