PL EN


2019 | 33 | 3 | 58-69
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie zaległych zobowiązań finansowych osób fizycznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial Differentiation of Outstanding Financial Liabilities of Natural Persons in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the degree of indebtedness of Poles in spatial terms and to explain the causes of this phenomenon. The conclusions from the analysis show that the overdue debt is the result of a combination of causes, two of which seem to be essential – these are economic (structural) and cultural reasons. Economic reasons relate mainly to a large number of state-owned farms in Western and Northern Poland in the period before 1989. On the other hand, cultural causes are related to the first and also relate to the issue of connection with the place of residence and ownership. The inhabitants of Western Poland constitute an immigrant population, poorly emotionally and legally bound with the place of residence. The opposite are the inhabitants of Eastern Poland, who are often associated with the same place for generations. Aspirations affecting the financial behaviour of the population, shaped by neighbouring countries, are not without significance. Rich Germany creates other (higher) consumption standards in the West of Poland, rather than poor Ukraine in the East. The article uses causal relationships and elements of historical analysis. The information in it comes from scientific studies and reports on overdue debt in 2007–2017. Due to the complexity of the issues undertaken, the findings in the article are mainly of a directional nature and constitute a starting point for further in-depth research.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie stopnia zadłużenia Polaków w ujęciu przestrzennym oraz próba wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują, że zaległe zadłużenie jest wynikiem splotu przyczyn, spośród których dwie wydają się mieć zasadniczy charakter – są to przyczyny gospodarcze (strukturalne) i kulturowe. Przyczyny gospodarcze odnoszą się głównie do dużej liczby państwowych gospodarstw rolnych na obszarze Polski Zachodniej i Północnej w okresie przed 1989 rokiem. Natomiast przyczyny kulturowe są powiązane z pierwszymi i odnoszą się ponadto do kwestii związku z miejscem zamieszkania oraz prawem własności. Mieszkańcy Polski Zachodniej stanowią ludność napływową, słabo związaną emocjonalnie oraz prawnie z miejscem zamieszkania. Przeciwieństwem są mieszkańcy Polski Wschodniej, którzy często są związani z tym samym miejscem od pokoleń. Nie bez znaczenia są również aspiracje wpływające na zachowania finansowe ludności, kształtowane przez sąsiednie kraje. Bogate Niemcy kreują inne (wyższe) standardy konsumpcji na zachodzie Polski, aniżeli niezamożna Ukraina na wschodzie. W artykule wykorzystano elementy analizy historycznej oraz posłużono się badaniem związków przyczynowo- skutkowych. Informacje w nim zawarte pochodzą z opracowań naukowych oraz raportów na temat zaległego zadłużenia w latach 2007–2017. Ze względu na złożoność podjętych zagadnień ustalenia w artykule mają głównie charakter kierunkowy i stanowią punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20801653_333_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.