PL EN


2019 | 33 | 3 | 70-84
Article title

Transfer kapitału ludzkiego z międzynarodowych centrów usług jako czynnik kształtowania konkurencyjności MMŚP w regionie zachodniopomorskim

Content
Title variants
EN
Transfer of Human Capital from the Multinational Service Centres and the Competitiveness of MSME in the West-Pomeranian Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland is currently at the forefront of places in Central and Eastern Europe, where international service centres are located. This shows the importance of analysing the impact they have on the development of the Polish economy. One of the important effects resulting from the presence of service centres is the flow of knowledge, including its transfer to the MSME sector – knowledge, which plays an increasingly important role in the process of shaping competitiveness, both in micro- and macroeconomic terms. The aim of the article is therefore to analyse the interactions between service centres with international coverage and smaller entities operating in local economies. Particular emphasis was placed on the flow of hidden knowledge resulting from the transfer of human capital between service centres and micro-, small- and medium enterprises located in the West Pomeranian region. The study uses quantitative research conducted in the years 2013–2016 on a representative sample of companies in the region. The research results indicate that there is a statistically significant relationship between the variables studied. They show that companies whose owners or employees have work experience in international service centres exhibit a more dynamic growth in turnover and bring more new products to the market. This has an impact on the competitiveness of these entities, also at the international arena.
PL
Polska znajduje się obecnie w czołówce miejsc w Europie Środkowo-Wschodniej, w których lokalizują się międzynarodowe centra usług. Wynika z tego istotne znaczenie analizowania wpływu, jaki mają one na rozwój polskiej gospodarki. Jednym z istotnych efektów wynikających z obecności centrów usług jest przepływ wiedzy, w tym jej transfer do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) – wiedzy, która odgrywa coraz ważniejszą rolę w procesie kształtowania konkurencyjności, tak w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym. Celem artykułu jest zatem analiza interakcji zachodzących pomiędzy centrami usług o międzynarodowym zasięgu a mniejszymi podmiotami funkcjonującymi w gospodarkach lokalnych. Szczególny nacisk położony został na przepływ wiedzy ukrytej wynikający z transferu kapitału ludzkiego pomiędzy centrami usług a mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w regionie zachodniopomorskim. W opracowaniu wykorzystano badania ilościowe zrealizowane w latach 2013–2016 na próbie reprezentatywnej regionu. Wyniki badań wskazują, że występuje istotny statystycznie związek pomiędzy badanymi zmiennymi. Ukazują one, iż firmy, których właściciele lub pracownicy mają doświadczenia związane z pracą w międzynarodowych centrach usług, doświadczają bardziej dynamicznego wzrostu obrotów oraz wprowadzają na rynek więcej nowych produktów. Ma to wpływ na konkurencyjność tychże podmiotów, również w ujęciu międzynarodowym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20801653_333_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.