PL EN


2019 | 33 | 3 |
Article title

Magia Meksyku – Pueblos Mágicos w przestrzeni turystycznej kraju

Content
Title variants
EN
Magic of Mexico – Pueblos Mágicos in the Tourist Space of the Country
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The tourist attractiveness of Mexico is based on its unusual nature, history and cultural richness, which can be seen at almost every step. This affects the unusual specificity of rural areas, which in many cases still function based on the traditional way of life. In turn, in the cities, the process of permeating of the pre-Hispanic and Spanish (colonial) culture is clearly visible. On top of that, the process of modernisation is additionally imposed in the largest cities, also in the cultural and physiognomic layers. Despite this, throughout the country you can still find towns that have preserved the specificity and morphology of their founding. Since 2001, SECTUR (Secretaría de Turismo) administers seven regional programs whose task is to activate local communities (located mainly in the interior of the country) through, among others, conducting a common marketing policy on tourism, as well as through the creation of joint development plans. One of them – special in terms of space – is the Pueblos Mágicos Program. As the only one, it covers the entire country and establishes cooperation between the authorities at various levels of state administration and government agencies. The aim of the article is to present the Pueblos Mágicos Program, as well as to present its strengths and weaknesses, along with the proposal to continue its operation.
PL
Atrakcyjność turystyczna Meksyku opiera się na jego niezwykłej przyrodzie oraz przeszłości historycznej i bogactwie kulturowym, wyczuwalnym na każdym niemal kroku. Wpływa to na niezwykłą specyfikę terenów wiejskich, które w wielu przypadkach funkcjonują nadal w oparciu o tradycyjny sposób życia. Z kolei w miastach wyraźnie widoczny jest proces przenikania się kultury prehiszpańskiej i hiszpańskiej (kolonialnej). Na to nakłada się dodatkowo w największych miastach proces modernizacji, także w warstwie kulturowej i fizjonomicznej. Pomimo tego na terenie całego kraju znaleźć można nadal miejscowości, które do tej pory zachowały specyfikę i morfologię z czasów ich założenia. Od 2001 roku SECTUR (Secretaría de Turismo, 2019) administruje siedmioma programami regionalnymi, których zadaniem jest aktywizacja społeczności lokalnych (głównie w głębi kraju) poprzez m.in. prowadzenie wspólnej polityki marketingowej dotyczącej turystyki, a także dzięki stworzonym wspólnym planom rozwoju. Jednym z nich – szczególnym pod względem przestrzennym – jest program Pueblos Mágicos. Jako jedyny obejmuje on swoim zasięgiem cały kraj i zakłada współpracę między władzami na różnych szczeblach administracji państwowej oraz agendami rządowymi. Celem artykułu jest prezentacja programu Pueblos Mágicos, a także przedstawienie jego słabych i mocnych stron, wraz z propozycją dalszego jego funkcjonowania.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20801653_333_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.