Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019-2020 | 69-70 | 57-84

Article title

Osobliwości rzeki Leny. Edycja dzieła Antona Iwanowicza Łosiewa

Content

Title variants

EN
Peculiarities of the Lena River. The Edited Study by Anton Ivanovich Losev

Languages of publication

Abstracts

EN
In October 2020, a manuscript by Anton Ivanovich Losev (1765–1829), a Russian surveyor who lived at the turn of the 18th and 19th centuries, was submitted for digitisation within the Jagiellonian Library’s “Patrimonium – Monuments of Literature” project. Apart from the text, the manuscript contains a number of colourful hand-made drawings and bears a long title in Russian: “Abridged description of the river Lena with addition of a general map and drawings of all peculiarities and qualities on its banks, drawn up by the district surveyor Anton Losev in the years 1785–1786.” Losev himself was widely known in Siberia, especially in Irkutsk, as a surveyor, geographer, cartographer, historian, and explorer, however elsewhere in Russia and in Poland he and his works are all but forgotten. The paper is devoted to this unique manuscript discovered in the Jagiellonian Library and contains also an edition of the original work published for the first time.
PL
W październiku 2020 roku do digitalizacji w ramach projektu Biblioteki Jagiellońskiej (BJ) „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” został przekazany rękopis dzieła żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku rosyjskiego mierniczego Antona Iwanowicza Łosiewa (1765–1829). Rękopis poza tekstem zawiera kolorowe odręcznie malowane rysunki i nosi długi tytuł w języku rosyjskim: „Skrócony opis rzeki Leny z dodatkiem mapy generalnej oraz rysunków wszystkich osobliwości i przymiotów przy brzegach jej, sporządzony przez powiatowego mierniczego Antona Łosiewa w latach 1785–1786”. Sam Łosiew był szeroko znany na Syberii, szczególnie w Irkucku, jako mierniczy, geograf, kartograf, historyk oraz krajoznawca, jednakże na pozostałym terenie Rosji oraz w Polsce jego sylwetka i prace są praktycznie zapomniane. Artykuł jest poświęcony odnalezionemu w BJ unikatowemu rękopisowi, zawiera również edycję oryginalnego tekstu publikowaną po raz pierwszy.

Year

Volume

Pages

57-84

Physical description

Dates

published
2019-2020

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Biblioteka Jagiellońska

References

 • Bełcikowski A., Pamięci zasłużonego [przemówienie wygłoszone przez dr. Adama Bełcikowskiego nad grobem śp. Żegoty Paulego], „Nowa Reforma” 1895, nr 255, s. 2.
 • Bieńkowski W., Pauli Żegota (właściwie Ignacy) Jakub (1814–1895), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 25, red. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 345–347.
 • Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. nauk. K. Lepszy, Wrocław 1953.
 • Ułaszyn H., Dr. Władysław Wisłocki. Notatka biograficzno-bibliograficzna, „Przegląd Bibliograficzny” 1901, nr 6, s. 94.
 • Быконя Г.Ф., О формировании административно-территориальных границ Енисейской губернии, [w:] Енисейская губерния – Красноярский край. 190 лет истории. Сборник докладов и выступле-ний, ред. В.И. Федорова, Красноярск 2012, s. 3–9.
 • Вагин В.И., Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири, с 1819 по 1822 год, Т. 1, Санкт-Петербург 1872.
 • Геденштром М.М., Отрывки о Сибири, Санкт-Петербург 1830.
 • Кешикова А.Н., Дело свое знает совершенно…, „Сибирское наследие” 2004, № 3, s. 5.
 • Комлева Е.В., Письма Тимофея Максимовича Баснина детям (1797 г.), „Известия Иркутского госу-дарственного университета. Серия Политология. Религиоведение”, Т. 22, 2017, s. 140–150.
 • Кочедамов В.И., Антон Лосев – иркутский архитектор конца XVIII – начала XIX в., „Архитектурное наследство”, T. 19, 1972, s. 102–106.
 • Правила издания исторических документов в СССР, [Главное архивное управление при Совете Министров СССР], Москва 1990.
 • Резун Д.Я., Антон Иванович Лосев как историк городов Восточной Сибири, [w:] Личность в исто-рии Сибири XVIII–XX веков. Сборник биографических очерков, ред. А.К. Кириллов, Новосибирск 2007, s. 8–19.
 • Семивский Н.В., Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири, из чего многое доныне не было всем известно, Санкт-Петербург 1817.
 • Словцов П.А., История Сибири. От Ермака до Екатерины II, Москва 2014.
 • Сухова Н.Г., А.И. Лосев и его роль в изучении Восточной Сибири, [w:] сточниковедение городов Сибири в конце XVI – начале XX в., ред. О.Н. Вилков [i in.], Новосибирск 1983, s. 43–65.
 • Татарникова О., Лосев – архитектор, „Копейка” 2010, № 13, s. 8.
 • Титов В., Воображаемый образ торгового дела, „Капиталист. Иркутский журнал для предпринимателей” 2009, № 8, s. 32–34.
 • Филиппов А.Г., Антон Иванович Лосев и пещеры Восточной Сибири, [w:] Енисейская провинция. Альманах, вып. 4, ред. М.С. Баташев [i in.], Красноярск 2009, s. 168–175.
 • Филиппов А.Г., Ледяная Ленская Пещера в Якутии, [w:] Пещеры. Сборник научных трудов, вып. 32, Подводные пещеры, ред. Н.Г. Максимович, Пермь 2009, s. 130–138.
 • Филиппов А.Г., Ноздреватая пещера в Якутии. Чертеж 1785 года, „Спелеология и карстология” 2010, № 5, s. 5–9.
 • Филиппов А.Г., Осинцев А.В., Пещера Ледяная Ленская, [w:] Атлас пещер России, ред. А.Л. Шелепин, Москва 2019, s. 590–595.
 • Чикишева А.Н., Лосев Антон Иванович. К 240-летию со дня рождения, [w:] Приангарье от „А” до „Я”. Справочно-библиографический ежегодник. 2005, сост. Д.Я. Майдачевский, Т.И. Степанова, Иркутск 2005, s. 27–30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2143744

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_26106_5en4-xx13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.