Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019-2020 | 69-70 | 121-143

Article title

Przewodniki tatrzańskie Walerego Eljasza-Radzikowskiego w oczach dziennikarzy epoki oraz współczesnych humanistów

Authors

Content

Title variants

EN
Walery Eljasz-Radzikowski’s Tatra Guidebooks in the Eyes of Journalists of the Epoch and Contemporary Humanists

Languages of publication

Abstracts

EN
The paper considers reception of Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic by Walery Eljasz-Radzikowski, which was published six times in the years 1870–1900. The respective editions of the work have ranked highly within the tour guide genre as well as belong to the most interesting Polish publications of the turn of the 19th and 20th centuries. The analysis involves assessments that appeared in the Warsaw, Lviv, Saint Petersburg and Dresden press of the period, as well as those from the archival sources kept at the Zofia Radwańska-Paryska and Witold Henryk Paryski Tatra Documentation Centre of the Tatra National Park, the Jagiellonian Library, and the Art Institute of the Polish Academy of Sciences. The authors of reviews and opinions were recognized journalists of the times of the partitions of Poland and the Second Republic, including outstanding Tatra experts as well as contemporary historians, literary scholars, museologists, ethnographers, sightseers, and ibliophiles. A number of statements of Walery Eljasz-Radzikowski himself related to the guide and its various editions have been also taken into account, providing for a more complete picture of both the publication as such and the process of its creation.
PL
W artykule podjęto próbę ukazania recepcji publikacji Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic Walerego Eljasza-Radzikowskiego, którą wydawano sześciokrotnie w latach 1870–1900. Poszczególne edycje dzieła zajmują wysoką pozycję w literaturze przewodnikowej i należą zarazem do ciekawszych wydawnictw polskich drugiej połowy XIX wieku i początku XX stulecia. Do analizy wykorzystano wypowiedzi pochodzące z ówczesnej prasy stołecznej, lwowskiej, petersburskiej i drezdeńskiej, a także źródła archiwalne przechowywane w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, Bibliotece Jagiellońskiej oraz Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wśród recenzentów i opiniodawców znaleźli się uznani dziennikarze okresu zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, w tym wybitni tatrolodzy, oraz współcześni historycy, literaturoznawcy, muzealnicy, etnografowie, krajoznawcy i bibliofile. Wypowiedzi odnoszące się do przewodnika i jego poszczególnych wydań poszerzono o te należące do samego Walerego Eljasza-Radzikowskiego, co pozwoliło dać pełniejszy obraz zarówno samej publikacji, jak i pracy nad nią.

Year

Volume

Pages

121-143

Physical description

Dates

published
2019-2020

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii

References

 • A. Tr., Wystawa fotografii górskiej Walerego Eljasza, „Wierchy. Rocznik poświęcony górom” LXXI, 2005 [2007], s. 249–250.
 • Baedeker Karl, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, kom. red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, kol. 105.
 • Banach A., Polska książka ilustrowana 1800–1900, Kraków 1959.
 • Bibliografia polska XIX stulecia, t. 6, red. K. Estreicher, wyd. 2 [nowe], Kraków 1967, także online: https://www.estreicher.uj.edu.pl/skany/?dir=dane_xix_index|II%20ed./6 [dostęp: 28.12.2020].
 • Borucki T., O nazwie Eljaszowa Turnia oraz zasługach Walerego Eljasza dla ochrony i kształtowania nazewnictwa w Tatrach, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 13, 2004, s. 85–96.
 • Chmielowski J., Przewodnik po Tatrach, [cz.] 1–4, Lwów 1907–1912.
 • [Chołoniewski A.] Ch., Walery Eljasz Radzikowski, „Życie i Sztuka. Pismo dodatkowe, ilustrowane” 1905, nr 13, s. 6.
 • Chwaściński B., Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach, Warszawa 1988.
 • Chwaściński Bolesław, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 151.
 • Czarnowski A., Walery Eliasz Radzikowski – artysta, popularyzator, krajoznawca, „Ziemia. Prace i materiały krajoznawcze” 1984, s. 245–255.
 • Czarnowski Adam, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 178.
 • Czarny szczyt. Proza taternicka lat 1904–1939, wyb., oprac., przedm. J. Kolbuszewski, Kraków 1976.
 • Czasopismo „Lud”, [online] http://etnologia.amu.edu.pl/czasopismo-lud/ [dostęp: 28.12.2020].
 • Danek W., Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859–1872, Wrocław 1957, Studia Historyczno-Literackie, t. 17.
 • Dawidowicz A.L., Morawska-Nowak B., Czy zakończyliśmy Rok Walerego Eljasza?, „Co Słychać. Informator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 2006, nr 3 (183), s. 1–4.
 • Długołęcka L., Pinkwart M., Zakopane. Przewodnik historyczny, Warszawa 1988.
 • Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, red. M. Baścik, Zakopane 2006.
 • dr Dariusz Opaliński, [w:] Nauka Polska (baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego), [online] https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=130760&_k=rl6kid [dostęp: 28.12.2020].
 • Drož Karel, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 226–227.
 • Dunin J., Fontner J., Przecław Smolik i jego niezrealizowane wydanie „Historii ilustracji w Polsce”, „Studia Książce”, t. 12,1982, s. 169–192.
 • Eljasz W., Illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin, Warszawa 1987 [reprint, wyd. oryg. Kraków 1886].
 • Eljasz W., Illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin, wyd. 3, Kraków 1886.
 • Eljasz W., Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, [wyd. 1], Poznań 1870.
 • [Eljasz W., Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, wyd. 1–6] Polona, [online] https://polona.pl/search/?query=Illustrowany_przewodnik_do_tatr&filters=public:1&sort=date%20asc [dostęp: 27.12.2020].
 • Eljasz W., Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, wyd. 4 przerobione i powiększone, Kraków 1891.
 • Eljasz W., Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, wyd. 5 przerobione i uzupełnione, Kraków 1896.
 • Eljasz W., Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, wyd. 6 znacznie zmienione i powiększone, Kraków 1900.
 • Eljasz W., Nowy illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin, [wyd. 2], Kraków 1881.
 • Eljasz-Radzikowski S., Tatry Bielskie. Szczegółowy opis geograficzny, Kraków 1894.
 • Eljasz-Radzikowski Stanisław, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 2, D–G, [M. Bardini i in.], zesp. red. J. Maurin-Białostocka [i in.], konsultant nauk. Ryszkiewicz, Wrocław 1975, s. 165–166.
 • Eljasz-Radzikowski Stanisław, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 249–252.
 • Eljasz-Radzikowski Walery, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 252–255.
 • Eljasz-Radzikowski Walery Jan Kanty, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 2, D–G, [M. Bardini i in.], zesp. red. J. Maurin-Białostocka [i in.], konsultant nauk. A. Ryszkiewicz, Wrocław 1975, s. 166–168.
 • Gąsienicowa Dolina, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 316.
 • Giewont, Mały, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 11.
 • Giewont, Wielki, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004,s. 11.
 • Głodówka, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 337.
 • Górski R., Udziela Seweryn, [w:] Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 412–414.
 • Grabowski A., Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic, Kraków 1822.
 • Grabski M.H., Walery Eljasz Radzikowski – fotograf Tatr i Podhala, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 13, 2004, s. 68–84.
 • Gubałówka, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 384.
 • Gustawicz B., W góry, w góry…, „Wędrowiec”, t. 9, seria 3, 1881, nr 234, s. 394–395.
 • Gustawicz Bronisław, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 385–386.
 • Hapanowicz P., Krakowskim szlakiem Walerego Eljasza Radzikowskiego, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 13, 2004, s. 39–48.
 • Janota E., Dolina Kościeliska w Tatrach, „Tygodnik Wielkopolski. Czasopismo naukowe, literackie i artystyczne” I, 1871, nr 49, s. 592–594; nr 50, s. 605–607; nr 51, s. 618–620; nr 52, s. 626–627; nr 53, s. 605–607.
 • Janota E., Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin, Kraków 1860.
 • Janota Eugeniusz, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 454–455.
 • Jarowiecki J., Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków 2008, Regiony, Historia, Kultura, nr 4.
 • Jelínek Edvard, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 475–476.
 • Kędziora T., Dylematy bibliografii Tatr i Podtatrza, [w:] Bibliografi@. Źródła, standardy, zasoby. Praca zbiorowa, red. J. Franke, Warszawa 2013, s. 105–127, Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 145.
 • Kmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885), Warszawa 1971, Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, z. 13.
 • Kolbuszewski J., Górskie przewodniki. (Uwagi o współczesności i tradycji gatunku), „Litteraria” XIII, seria A, 1982, nr 225, s. 141–158.
 • Kolbuszewski J., Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku. 1805–1889. Funkcja artystyczna motywu przyrody, Kraków 1971, Monografie Historycznoliterackie.
 • Kolbuszewski Jacek, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 534.
 • Koreň M., Szczyrbskie Jezioro, „Tatry TPN” 2006, nr 3 (17), s. 44–45.
 • Kościeliska Dolina, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 571–574.
 • [Kowalewski M.], Zakopane i Tatry. Kalendarzyk tatrzański. Krótki przewodnik po Zakopanem (stacyi klimatycznej) i Tatrach z planem Zakopanego i szkicem mapy środkowego pasa północnej strony Tatr, Kraków 1901.
 • Kowalewski Mieczysław, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 580–581.
 • Kowalska R., Siarzewski W., Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej, „Tatry TPN” 2005, nr 4 (14), s. 12–13.
 • Koziński J., Walery Eljasz Radzikowski. Malarz, fotograf, krajoznawca z XIX wieku, „Alma Mater” 2016, nr 184–185, s. 75–78.
 • [Kraszewski J.I.] Dr. Omega, Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic, pisał i illustrował Walery Eljasz, „Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny” I, 1870, nr 37, s. 357–358.
 • Kraszewski J.I., Listy do Adama i Joanny Miłaszewskich, rodziny Langie, Walerego Eljasza-Radzikowskiego, oprac. W. Danek, Wrocław 1966.
 • Kraszewski J.I., Walery Eliasz, „Kłosy. Czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce”, t. 21, 1875, nr 543, s. 342–343.
 • Kraszewski Józef Ignacy, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 595–596.
 • Król A., Dolina Strążyska na płótnie i papierze, „Tatry TPN” 2012, nr 1 (39), s. 116–117.
 • Krzyżanowski J., „Lud”, [w:] Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 208–209.
 • Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 1977, Biblioteka Instytutu Turystyki.
 • Kulczycki Zbigniew, [w:] Popularna encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, t. 2, red. J. Laska, M. Kowalcze, Kłodzko 2009, s. 169.
 • Maciej Sieczka. Przewodnik pierwszy z pierwszych, red. W.A. Wójcik, J. Konieczniak, Kraków 2014.
 • Maciejewski J., Żupański Jan Konstanty, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, kom. red. przewodn. A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań 1983, s. 888.
 • Magurska Jaskinia, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 702–703.
 • Morawska-Nowak B., Rozpoczęliśmy Rok Eljasza, „Co Słychać? Informator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 2005, nr 1 (169), s. 1.
 • Olszewicz W., Walery Eliasz (1840–1905). (W sześćdziesięciolecie zgonu), „Wierchy. Rocznik poświęcony górom” XXXIV, 1965, s. 159–169, także online: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/65306/edition/59169/content [dostęp: 28.12.2020].
 • Olszewicz Wacław, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 844–845.
 • Opaliński D., Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historyczno-źródłoznawcze, wyd. 2, Krosno 2013.
 • Paczkowski A., Prasa polonijna w latach 1870–1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977.
 • Paryski Witold Henryk, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 882–884.
 • [Pawlikowski J.G.], Wspomnienie o Walerym Eljaszu Radzikowskim (w 25-tą rocznicę zgonu), „Wierchy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie” VIII, 1930, s. 162–166.
 • Pawlikowski Jan Gwalbert, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 892–894.
 • Pietruszewski K., List otwarty do uczestników Zjazdu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w sprawie ustanowienia roku 2005 rokiem Walerego Eljasza, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, t. 13, 2004, s. 37–38.
 • Pilikowski M., Historia. Nie od razu Akademię zbudowano, [online] https://www.asp.krakow.pl/akademia/historia-akademii [dostęp: 6.12.2020].
 • Pinkwart M., Zakopiańskim szlakiem Walerego i Stanisława Eljaszów, Warszawa–Kraków 1988, Szlakiem Wielkich Ludzi, Wydarzeń, Zabytków Kultury.
 • Pinkwart Maciej, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 915–916.
 • Piśmiennictwo krajowe i zagraniczne, „Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi”, t. 4, 1871, s. 320–321.
 • Polak K., Bibliografia „Wierchów” 1923–1972, Warszawa–Kraków 1976.
 • Radwańska-Paryska Zofia, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1002–1004.
 • Reychman J., Eliasz Walery (1840–1905), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, przewodn. kom. red. K. Lepszy, Kraków 1948, s. 231–232.
 • Reychman J., Peleryna, ciupaga i znak tajemny, Kraków 1971.
 • Reychman J., Peleryna, ciupaga i znak tajemny, posł. J. Krzyżanowski, Kraków 1976.
 • Reychman J., Przewodniki do Tatr, Pienin i Szczawnic Walerego Eljasza, „Ziemia. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy” XXXVIII, t. 26, 1947, nr 6–8 (564–566), s. 151–158; cz. 2, nr 9–10 (567–568), s. 192–199.
 • Reychman J., Przewodnik po Podhalu, Spiszu, Orawie i północnej Słowacji, Warszawa 1937.
 • Reychman Jan, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1016–1017.
 • Różanka, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1040.
 • Ryś J., Grabowski Ambroży, [w:] Słownik biograficzny historii Polski, t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław 2005, s. 477–478.
 • Siarzewski W., Walery Eljasz Radzikowski – pionier fotografii jaskiniowej, „Tatry TPN” 2005, nr 1 (11), s. 59.
 • Siklawa, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1087.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–15, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880–1902.
 • [Steczkowska M.], Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin, Kraków 1858.
 • Steczkowska Maria, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1149–1150.
 • Strążyska Dolina, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1157.
 • Sutor W.A., Krótki przewodnik do Zakopanego i po Tatrach, Kraków 1878.
 • Sutor Wawrzyniec Augustyn, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1171.
 • Szczyrba, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1186.
 • Szczyrbskie Jezioro, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1187–1189.
 • Sznapik A.D., Tatrzańska Arkadia. Zakopane jako ośrodek artystyczno-intelektualny od około 1880 do 1914 roku, Warszawa 2009.
 • Szpakowski A., Walery Eliasz Radzikowski, Kraków 1960.
 • Szyndler B., Tygodnik ilustrowany „Kłosy” (1865–1890), Wrocław 1981.
 • Świerz L., Krótki przewodnik do Tatr, Kraków 1896.
 • Świerz Leopold, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1212–1213.
 • Świnica, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1216–1217.
 • Tatry Polskie, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1256.
 • Tatry w fotografii Walerego Eljasza, [kalendarz biurkowy], oprac. W. Siarzewski, wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane 2006.
 • Tobiaszowa Z., Z raptularzy tatrzańskich Walerego Eliasza, „Wierchy. Rocznik poświęcony górom” XXXII, 1964, s. 212–216, także online: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/65188/edition/59012/content?ref=struct [dostęp: 28.12.2020].
 • [Trzydzieści dwa] 32 wiersze o Morskim Oku, wyb., oprac., posł. J. Kolbuszewski, Kraków 1978.
 • [Udziela S.], † Walery Eliasz Radzikowski, „Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie”, t. 11, 1905, z. 1, s. 102.
 • Walery Eljasz Radzikowski, „Nasz Kraj. Tygodnik ilustrowany”, t. 2, 1906, z. 6, s. 41.
 • Walery Eljasz Radzikowski (1841–1905), [katalog wystawy], oprac. M. Nodzyńska, Zakopane 1986.
 • „Wierchy”, [w] Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, [online] https://ow.wierchy.cotg.pttk.pl/wydawnictwa/wierchy/ [dostęp: 27.12.2020].
 • Wnęk J., Zakopane w świetle listów Antoniego Chołoniewskiego, „Małopolska. Regiony – regionalizmy –małe ojczyzny” XIV, 2012, s. 99–113.
 • Wójcik W.A., Czas zatrzymany [przedm.], [w:] A. Czarnowski, O tatrzańskich pocztówkach, oprac. meryt. W. Siarzewski, Zakopane 2017, s. 10–11.
 • Wójcik W.A., Najdawniejsze przewodniki tatrzańskie, [w:] Najstarsze polskie przewodniki górskie. XI Sympozjum KTG, Kraków, 2 grudnia 1990 roku, red. M. Staffa, Kraków 1990, s. 61–70.
 • Wójcik W.A., Sabała, Zakopane 2009.
 • Wójcik W.A., Sabała, Zakopane 2010.
 • Wójcik W.A., W kręgu Tatr, Zakopane 2008, Tatry. Sprawy i Ludzie, t. 1.
 • Wójcik Wiesław Aleksander, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1362–1363.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2147694

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_26106_647f-an91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.