Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019-2020 | 69-70 | 17-26

Article title

Okruch do piętnastowiecznych dziejów podgórskiego kościoła św. Benedykta

Content

Title variants

EN
A Scrap Contributing to the 15th Century History of St. Benedict’s Church in Podgórze

Languages of publication

Abstracts

EN
The announcement of John of Bytom’s sermon and dispute to be held in the Church of St. Benedict at the Lasota Hill in the Podgórze district of Kraków, found in the manuscript no. 707 from the collections of Jagiellonian Library, reveals an important fact that this church was used by the collegiates of the Kraków University during 1430s.
PL
Odnalezione w rękopisie BJ sygn. 707 zawiadomienie o kazaniu Jana z Bytomia i dyspucie, mających się odbyć w kościele św. Benedykta na górze Lasoty w Krakowie-Podgórzu, przynosi ważną informację świadczącą o nieznanym fakcie użytkowania tego kościoła przez kolegiatów Uniwersytetu Krakowskiego w latach trzydziestych XV wieku.

Year

Volume

Pages

17-26

Physical description

Dates

published
2019-2020

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Biblioteka Jagiellońska

References

 • Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens, t. 6, 1447–1464, ed. et cur. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś; cooper. P. Sczaniecki et M. Kowalczyk, Romae 1998.
 • Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. 5 (cod. 668–771), Wratislaviae 1993; vol. 7 (cod. 1191–1270), Cracoviae 2000.
 • Chmielowska B., Włodek Z., Maciej z Łabiszyna. Stan badań, Wrocław–Warszawa 1971, s. 3–55, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, t. 3 (14).
 • Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. 4, ks. 11, 12, przekł. K. Mecherzyński, Kraków 1869.
 • Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis nunc primume codice autographo editus, t. 3, Monasteria, wyd, A. Przeździecki, Cracoviae 1864.
 • Katalogi biskupów krakowskich, wyd. i koment. J. Szymański, Warszawa 1974, Pomniki Dziejowe Polski, seria 2, t. 10, cz. 2.
 • Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława. Cz. 1 obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, wyd. i przypisami objaśn. F. Piekosiński, Kraków 1874.
 • Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku. Świadek liturgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku, oprac. i ed. Fedorowicz S., Kraków 2007, Monumenta Sacra Polonorum, t. 3.
 • Kręt H., Duszpasterstwo średniowiecznej wsi. O początkach parafii w Świniarach, Kraków 2015.
 • Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. Gąsiorowski, przy współpr. T. Jurka, I. Skierskiej, W. Swobody, Kraków 2000.
 • Labuda G., Szkice historyczne XI wieku. Początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu, „Studia Źródłoznawcze” XXXV, 1994, s. 23–64.
 • Markowski M., Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397–1525, Kraków 1996, Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2.
 • Markowski M., Pierwsi bakałarze i doktorzy teologii Uniwersytetu Krakowskiego, „Przegląd Tomistyczny” VI–VII, 1997, s. 233–308.
 • Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, t. 1: Tekst; t. 2: Indeksy, Kraków 2004.
 • Mikołajczyk M., Włoskie godziny, [online] http://www.matematyka.wroc.pl/matematykawsztuce/wloskiegodziny [dostęp: 25.08.2019].
 • Nowak L., Zapiski Macieja z Łabiszyna w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej 1390. Edycja wybranych fragmentów, Lublin 2007, s. 315–339, Acta Mediaevalia, t. 20.
 • Pruszcz P., Stołecznego miasta Krakowa kościoły i klejnoty, co w nich jest widzenia godnego i zacnego, Kraków 1647.
 • Rajman J., Mons ante Cracoviam. Najdawniejsze dzieje kościoła św. Benedykta na Górze Lasoty, „Rocznik Krakowski” LX, 1994, s. 5–20.
 • Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999.
 • Sikora F., Góra Lasoty, [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Kraków, cz. 1, s. 826–827, [online] http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=5971&q=g%C3%B3ra%20lasoty& d=0&t=0 [dostęp: 25.08.2019].
 • Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), oprac. S. Zachorowski, Kraków 1915.
 • Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna, Lublin 2015.
 • Wroniszewski J., Prebenda przy kościele św. Benedykta na górze Lasoty pod Krakowem a związki rodzinne małopolskiej elity władzy w końcu XIII wieku, „Roczniki Historyczne” LXII, 1996, s. 169–181.
 • Zathey J., Biblioteka Jagiellońska w latach 1364–1492, [w:] J. Zathey, A. Lewicka-Kamińska, L. Hajdukiewicz, Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1: 1364–1775, Kraków 1966, s. 1–130.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2143743

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_26106_j5dr-yk07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.