Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019-2020 | 69-70 | 27-34

Article title

Edycja krytyczna dokumentu z 1465 roku Kazimierza Jagiellończyka zezwalającego na budowę wodociągu w Bieczu

Authors

Content

Title variants

EN
Critical Edition of a Document from 1465 by Kazimierz Jagiellończyk Allowing for the Construction of a Water Main in Biecz

Languages of publication

Abstracts

EN
The document issued contains the permission of Casimir IV Jagiellon to build a water supply system in the town of Biecz. This source is important for the history of waterworks in Poland, as well as for the economic history of Biecz. The edition was prepared following the recommendations included in the draft of Adam Wolff’s publishing instruction, taking into account the solutions introduced in the most recent source publications.
PL
Wydawany dokument dotyczy zezwolenia Kazimierza Jagiellończyka na budowę wodociągu w mieście Biecz. Źródło to jest ważne dla historii wodociągów w Polsce, a także do dziejów gospodarczych Biecza. Edycja została dokonana według zaleceń projektu instrukcji wydawniczej Adama Wolffa z uwzględnieniem rozwiązań zastosowanych w najnowszych wydawnictwach źródłowych.

Year

Volume

Pages

27-34

Physical description

Dates

published
2019-2020

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

References

 • Materyały do historyi miasta Biecza (1361–1632), oprac. F. Bujak, Kraków 1914.
 • Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t. 5, 1451–1506, oprac. W. Bukowski, F. Sikora, J. Wroniszewski, red. W. Bukowski, przy współpr.. J. Szyszki, Kraków 2014, [online] http://www.kodeks.pau.krakow.pl/dokumenty.html [dostęp: 20.12.2019].
 • Barut J., Motyka S., Ślawski T., Nad rzeką Ropą. Z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy, Kraków 1962.
 • Bieniak J., Oporowski Piotr h. Sulima, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 139–142.
 • Fałkowski W., Rytwiański Dziersław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 33, Wrocław 1991–1992, s. 583–588.
 • Gąsiorowski A., Górka Łukasz z Górki h. Łodzia, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa 1981, s. 219.
 • Gąsiorowski A., Jakub z Sienna h. Dębno, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa 1981, s. 276–277.
 • Gąsiorowski A., Ostroróg Stanisław h. Nałęcz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 524–527.
 • Gąsiorowski A., Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej, Warszawa 1981.
 • Górska-Gołaska K., Górka Miejska, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 4, Wrocław 1987.
 • Janiszewska-Mincer B., Jan Lutkowic (Lutek) z Brzezia, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 443–445.
 • Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1: Katalog dokumentów, oprac. K. Nabiałek, W. Świeboda, M. Zdanek, przy współpracy R. Tatarzyńskiego, pod red. K. Nabiałka, Kraków 2014.
 • Kiryk F., Jakub z Sienna, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 364–367.
 • Kiryk F., Kmita Dobiesław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, s. 87–88.
 • Kiryk F., Z dziejów miast zachodniej części ziemi bieckiej do 1520 r., [w:] Nad rzeką Ropą. Szkice historyczne, [t. 3], red. Z. Żarnecka, Kraków 1968, s. 93–154.
 • Kurtyka J., Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.
 • Laberschek J., Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie, Warszawa 2016.
 • Senkowski J., Słowikowski T., Hincza (Henryk) z Rogowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław–Kraków–Warszawa 1960, s. 521–523.
 • Sikora F., Biecz, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 1, Wrocław 1980, s. 72–82.
 • Sowina U., Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle, Warszawa 2009.
 • Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 1967.
 • Ślawski T., Biecz. Szkice historyczne, Biecz 2002.
 • Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.
 • Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1992.
 • Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak i A. Szymczakowa, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wrocław 1985.
 • Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P.K. Wojciechowski, B. Wyrozumska, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wrocław 1990.
 • Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wrocław 1985.
 • Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 1, 1957, s. 155–181.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2143737

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_26106_j9th-cx74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.