PL EN


2019 | LXVIII (68) | 4 |
Article title

„Chłop polski w Europie i Ameryce” jako (nadal) źródło inspiracji dla badan biograficznych i społecznego doświadczenia migracji

Content
Title variants
EN
How biographical studies and social experience of migration are still inspired by The Polish Peasant in Europe and America
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Thomas and Znaniecki have shown us how to use human documents to explore the relations between individuals and ‘their’ society. Their inspiring approach allows us to consider migrants as subjects: a whole change of perspective. Working for many years on families of migrants who came from Maghreb countries (Morocco, Algeria and Tunisia) to France, I have studied how such parents try to educate their children to face the difficulties linked to economic instability: unemployment, chronic shortages of money, and (social and ethnic) discrimination. Collecting life stories from parents and children allows an in-depth examination of educational strategies and the dynamics of intergenerational transmissions. These life stories give us evidence of parents’ educational practices and how they organise themselves to try to give their children resources, values and principles. Reciprocally, it is to capture, in the children’s discourses, what they retain from the education provided by parents and, more widely, from the family history as it is related. This method not only gives information about feelings of affiliation – with their fluctuations – but also allows to know how family members interact with each other, and to compare how their affiliations are explained or justified by the different family members. Thus, we can study both the weight of external factors and the personal experiences that take part in shaping these claimed affiliations and how they are individually constructed for each family member, based on the family heritage and the life courses and experiences of each person.
PL
Thomas i Znaniecki pokazali nam, jak za pomocą dokumentów osobistych badać relacje między jednostkami i „ich” społeczeństwem. To inspirujące podejście pozwoliło na podmiotowe traktowanie migrantów, co oznaczało zmianę perspektywy badawczej. Pracując od wielu lat nad rodzinami migrantów, którzy przybyli z krajów Maghrebu (Maroko, Algieria i T unezja) do Francji, badałam, w jaki sposób rodzice starają się uczyć swoje dzieci stawiania czoła trudnościom związanym z niestabilnością ekonomiczną, bezrobociem, chronicznym niedoborem pieniędzy oraz dyskryminacją społeczną i etniczną. Zbieranie historii życiowych od rodziców i dzieci umożliwia pogłębioną analizę strategii edukacyjnych i dynamiki przekazów międzypokoleniowych. Historie życia ukazują praktyki edukacyjne rodziców i sposób, w jaki organizują się oni, aby przekazać swoim dzieciom zasoby, wartości i zasady postępowania. Z kolei w dyskursach dzieci można uchwycić, co zachowują one z edukacji zapewnianej przez rodziców i, szerzej, z opowiadanej historii rodziny. Metoda ta nie tylko dostarcza informacji o poczuciu przynależności – z jego fluktuacjami – ale także pozwala poznać interakcje między członkami rodziny oraz porównać, w jaki sposób ich przynależność jest wyjaśniana lub uzasadniana przez różnych członków rodziny. W ten sposób możemy badać zarówno wagę czynników zewnętrznych, jak i osobiste doświadczenia, które kształtują owe deklarowane przynależności, oraz to, jak są one konstruowane indywidualnie dla każdego członka rodziny, w oparciu o dziedzictwo rodzinne oraz przebieg życia i doświadczenia każdej osoby.
Year
Volume
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_26485_PS_2019_68_4_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.