PL EN


2019 | LXVIII (68) | 4 |
Article title

Emocje w „Chłopie polskim…” . Reminiscencje badaczy na podstawie autobiografii Władka

Content
Title variants
EN
Emotions in The Polish Peasant…. Researcher’s reminiscences based on the authobiography of Władek
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims to answer the questions about the specificity of the presence of emotions in the classic autobiography of Władek, published in: The Polish Peasant in Europe and America (1918), by William Thomas and Florian Znaniecki, a work which has inspired researchers for a hundred years. The authors presented the issues from three different perspectives: (a) theoretical assumptions of sociology by Znaniecki and Thomas, (b) cognitive orientation rooted in research questions and the image of the world of the early twentieth century, and (c) issues of autobiographical analysis interpreted in conjunction with contemporary assumptions of analysis formulated by Fritz Schütze. Apart from questions strictly related to the work of Thomas and Znaniecki, the analysis also includes elements of interpretation of the contemporary evolution of sociology of emotions, leading to the formulation of a simplified description of the evolution of biographical analysis. The conclusions aim to make an instrumental treatment of emotions both in the traditional Thomas and Znaniecki texts and in the contemporary example. This suggests, among other things, a certain level of incompatibility of studies on emotions to classical and selected contemporary research studies, but also allows us to conclude about the status of The Polish Peasant..., not so much as a canonical work, but rather a breakthrough for both problems. In the latter case, the attention to emotions was directly related to the evolution of sociological reflection towards individualization (in terms of approach) and towards symbolic interactionism.
PL
Artykuł stawia sobie za cel próbę odpowiedzi na pytanie o specyfikę obecności emocji w klasycznej autobiografii Władka, opublikowanej w ramach pięcioksiągu „Chłop polski w Europie i A meryce”, autorstwa Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego. Praca ta w 2018 roku liczyła sobie sto lat od momentu wydania, co zainspirowało badawcze zajęcie się nią w kontekście współczesnym. Autorzy przedstawili tytułową problematykę w trzech ujęciach: (a) konkretnym kompleksie założeń teoretycznych socjologii Znanieckiego i T homasa; (b) orientacji poznawczej zakorzenionej w pytaniach badawczych i obrazie świata początku XX wieku oraz (c) zagadnieniach analizy autobiograficznej interpretowanych w powiązaniu ze współczesnymi założeniami analizy sformułowanymi przez Fritza Schütze. Analiza zawiera obok kwestii stricte dotyczących pracy Thomasa i Znanieckiego również elementy interpretacji współczesnej ewolucji socjologii emocji, prowadząc do sformułowania uproszczonego opisu ewolucji analizy biograficznej. Wnioski zmierzają do konstatacji instrumentalnego potraktowania emocji zarówno w tradycyjnym tekście Thomasa i Znanieckiego, jak i we współczesnym przykładzie. Sugeruje to poza innymi wnioskami pewien poziom nieprzystawalności studiów na temat emocji do klasycznych i wybranych współczesnych opracowań badawczych, ale również pozwala wnioskować o statusie „Chłopa polskiego…”, nie tyle, jako dzieła kanonicznego, ale raczej przełomowego dla obu problematyk. Z tym, że w tym drugim przypadku zwrócenie uwagi na emocje wiązało się bezpośrednio z ewolucją refleksji socjologicznej w kierunku indywidualizacji (w zakresie podejścia) i w kierunku interakcjonizmu symbolicznego.
Year
Volume
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_26485_PS_2019_68_4_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.