Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2019 | 4 |

Article title

Синкретизм / синтетизм как конструктивный принцип организации нарратива и моделирования образа мира в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила»

Content

Title variants

EN
Syncretism / synthetism as structural principle of the narrative and modeling image of the internal world in Mikhail Shishkin's novel «The taking of Ishmael»
PL
Syntetyzm/synkretyzm jako zasada konstrukcyjna organizacji narratywu i modelowania obrazu świata w powieści Michaiła Szyszkina "Zdobycie twierdzy Izmaił"

Languages of publication

RU

Abstracts

RU
В статье роман М. Шишкина «Взятие Измаила» рассматривается как произведение, в котором апробируются ключевые принципы наррации и особенности образа мира, определившие авторскую манеру писателя. Вл. Шуников выявляет синтез разных качеств дискурса, в частности жанровых форм и стратегий, модальностей высказывания в аспекте «публичное – сокровенное»,  «сакральное - профанное», сплетение разновременных реалий и стилистик, разнонаправленность коммуникации в грамматическом времени, амбивалентность субъективного и объективного нарратива, аутентичного и литературного, своего и чужого слова. Все это формирует соборный, синтетический нарратив и определяет синкертизм образа мира в романе.
PL
W niniejszym artykule poddano analizie powieść Zdobycie twierdzy Izmaił  ze względu na podstawowe zasady narracji i specyfikę obrazu świata, cechującą autorską manierę pisarza. Autor artykułu wskazuje na syntezę różnych jakości dyskursu, a mianowicie form i strategii gatunkowych, modalności wypowiedzi w odniesieniu do  sfer „publiczne-intymne”, „sacrum-profanum”, a także zwraca uwagę na splot różnych czasowo realiów i stylistyk, wielokierunkowość komunikacji w czasie gramatycznym, ambiwalencję subiektywnego i obiektywnego narratywu oraz słowa autentycznego i literackiego, swojego i cudzego. Wszystko to tworzy syntetyczny narratyw i określa synkretyczny obraz świata w powieści.
EN
In the article M. Shishkin's novel «The taking of Ishmael» is considered as a text in which the key principles of narrative and specific internal world, determining the author's manner, are approbated. Vl. Shunikov reveals synthesis of different discourse characteristics, in particular genre forms and strategies, modes of expression in the aspect of «public - intimate», «sacred - profane», a plexus of diverse realities and stylistics, multidirectional communication in grammatical time, ambivalence of subjective and objective narrative, factual and literary, original word and quoting. All this forms a communal, synthetic narrative and determines image syncretism in Shishkin's novel.

Year

Volume

Issue

4

Physical description

Dates

published
2019-09-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_pr_7705
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.