Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2019 | 4 |

Article title

Взятие Измаила как новая робинзонада

Content

Title variants

EN
Isail's capture as a new robinsonada
PL
Zdobycie twierdzy Izmaił jako nowa robinsonada

Languages of publication

RU

Abstracts

RU
Статья посвящена исследованию жанровой природы романа Михаила Павловича Шишкина Взятие Измаиала. Рассматривая определенные его фрагменты как сферу реализации жанрового инварианта робинзонады, автор намечает пути трансформации ряда ее параметров. В современной робинзонаде по-новому осмысливается граница между «своим» и «чужим». Мультиплицируется и теряет свою определенность, однозначность художественное пространство. Меняются функции такой особой композиционно-речевой формы, как дневниковые записи. Автор приходит к выводу, что обращение М.П. Шишкина к жанровой стратегии робинзонады связано с необходимостью осмысления актуального для современного человека кризиса идентичности.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniom specyfiki gatunkowej powieści Michaiła Szyszkina Zdobycie twierdzy Izmaił. Traktując określone jej fragmenty jako realizację inwariantu gatunkowego robinsonady, autorka wskazuje drogi transformacji szeregu jej parametrów. We współczesnej robinsonadzie granica między „swoim” i „obcym” zyskuje nowy sens. Przestrzeń artystyczna rozrasta się  i traci swoją jednoznaczność i konkretny charakter. Zmieniają się funkcje takiej kompozycyjno-narracyjnej formy, jak notatki w dzienniku. Autorka dochodzi do wniosku, że zwrot M. Szyszkina ku gatunkowej strategii robinsonady związany jest z koniecznością zrozumienia kryzysu tożsamości charakterystycznego dla współczesnego człowieka.
EN
Article is devoted to a research of the genre nature of the Shishkin’s novel Izmaial's Capture. Considering its certain fragments as the sphere of realization of a genre invariant of a robinzonada, the author analyses the transformation of its parameters. In a modern robinzonada the border between "mine" and "others" is comprehended in a new way. The space represented in novel becomes multiple and loses the definiteness, unambiguity. Functions of such special composite and speech form as diary also change. The author comes to a conclusion that Shishkin's appeal to the genre strategy of a robinzonada is connected with the necessity of comprehension of identity crisis relevant for modernity.

Year

Volume

Issue

4

Physical description

Dates

published
2019-09-18

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_pr_7707
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.