Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2019 | 4 |

Article title

Мотив болезни в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила»

Content

Title variants

EN
The motive of disease in the novel “The Taking of Izmail” of Mikhail Shishkin
PL
Motyw choroby w powieści “Zdobycie twierdzy Izmaił” Michaiła Szyszkina

Languages of publication

RU

Abstracts

RU
Романы Михаила Шишкина образуют сложную систему художественных мотивов. Один из самых очевидных - мотив болезни. Его анализу в романе «Взятие Измаила» посвящена данная статья. Повествовательный мотив болезни проявляется на разных уровнях текстовой структуры: сюжетном (болезнь как причина действия персонажа и, соответственно, как «двигатель» сюжета), персонажном (практически все герои романа страдают какими-то недугами), пространственно-временном (повторяемость и «взаимозаменяемость» времени и места поддерживается мотивом болезни). Кроме того, мотив болезни включается в комплекс мотивов жизни и смерти, что позволяет говорить о постепенном развитии художественной концепции Михаила Шишкина от «Взятия Измаила» к следующим романам.
PL
Powieści Michaiła Szyszkina tworzą złożony system motywów artystycznych. Jednym z najbardziej rzucających się w oczy jest motyw choroby. Artykuł poświęcony jest analizie tego właśnie motywu w powieści “Zdobycie twierdzy Izmaił”. Pojawia się on na różnych piętrach struktury tekstu: fabuły (choroba jako przyczyna działań bohatera, jako motor fabuły), postaci (prawie wszyscy bohaterowie powieści wiele cierpią), chronotopu (powtarzalność i „zamienialność” czasu i przestrzeni również dotyczy motywu choroby). Ponadto motyw ten odnosi się do kompleksu motywów związanych z życiem i śmiercią, co pozwala nam mówić o stopniowym rozwoju koncepcji artystycznej Michaiła Szyszkina od „Zdobycia twierdzy Izmaił” do następnych powieści.
EN
Mikhail Shishkin's novels form a complex system of artistic motives. One of the most obvious is the motive of disease. This paper is devoted to the analysis of this motive in the novel “The Taking of Izmail”. The narrative motive of disease is manifested at different levels of the text structure: the plot (illness as the cause of character's action and, respectively, as the "engine" of the plot), the character (almost all heroes of the novel suffer much), the chronotope (repeatability and "interchangeability" of time and space is concerned with the motive of disease). In addition, the motive of disease is included in the complex of motives of life and death. It allows us to talk about the gradual development of the artistic concept of Mikhail Shishkin from “The Taking of Izmail” to the following novels.

Year

Volume

Issue

4

Physical description

Dates

published
2019-09-18

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_pr_7708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.