Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2019 | 4 |

Article title

Сыр, «Чайка» и шапка-ушанка в мотивной структуре романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила»

Content

Title variants

EN
Cheese, Seagull and ear-flap cap within the motive structure of M. Shishkin’s novel The Capture of Ismael
PL
Ser, "Mewa" i czapka uszanka w strukturze motywów powieści Michaiła Szyszkina „Zdobycie twierdzy Izmaił”

Languages of publication

RU

Abstracts

RU
В статье исследуется возникновение и развертывание в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» мотивных цепочек, в которых опорными компонентами становятся столь разнородные образы, как шапка-ушанка, велосипед, сыр, Чайка, заяц, крепость и некоторые другие. Мотивная сеть служит экспликации сквозных, инвариантных тем Михаила Шишкина (слитности жизни и смерти, прошлого и настоящего, видимого и невидимого). Мотивный набор представлен в вариативных сочетаниях (шапка-ушанка + велосипед, шапка-ушанка + заяц, велосипед + рыжеволосая девушка, рыжеволосая девушка + Чайка); при этом семантическое мерцание мотивов (Чайка как пьеса Чехова и модель автомобиля; сыр для дрессированных мышей и сыр-cheese как речевой жест) создает дополнительные валентности для образования новых мотивных связей. Тем самым мотивная комбинаторика противостоит центробежным силам сюжетных разветвлений, заштопывая хронологические разрывы и соединяя истории, развертывающиеся в разных пространственно-временных локациях. Скрытые отражения достраивают каркас того или иного микросюжета и позволяют ему свободно перемещаться из одной сюжетной линии в другую
PL
Artykuł zawiera analizę występowania i konfiguracji w powieści Michaiła Szyszkina  Zdobycie twierdzy Izmaił łańcuchów motywów, w których kluczowymi elementami są tak różne obrazy, jak czapka-uszatka, rower, ser, Czajka, zając, twierdza i niektóre inne. Sieć motywów służy eksplikacji  inwariantnych tematów w twórczości M. Szyszkina (jedność życia i śmierci, przeszłości i przyszłości, widzialnego i niewidzialnego). Zestaw motywów prezentuje wariantywne kombinacje (czapka-uszatka+rower,  czapka-uszatka+zając,  rower+rudowłosa dziewczyna, rudowłosa dziewczyna+Czajka), przy czym semantyczne oscylowanie motywów (Czajka jako sztuka Czechowa i model samochodu, ser dla tresowanych myszy i ser-cheese jako akt mowy) daje dodatkowe możliwości do tworzenia nowych związków motywów. W ten sposób kombinatoryka motywów przeciwdziała odśrodkowym siłom rozgałęzień tematów, scala luki chronologiczne i łączy historie, rozgrywające się w różnych czasowo-przestrzennych lokalizacjach. Ukryte odbicia dopełniają konstrukcję poszczególnych mikrotematów i pozwalają im  swobodnie przemieszczać się od jednej linii tematycznej do drugiej.
EN
The article investigates emergence and development of motive rows, in which the author employs as emotive rows such heterogeneous components as an ear-flap cap, a bicycle, cheese, Seagull, a hare, a fortress, as well as others. This motive net series as an explication of Shishkin’s all-round invariant themes, such as cohesion of life and death, of the past and the present, of things visible and invisible. This motive set is offered in variable combinations (the ear-flap cap plus the bicycle, the ear-flap cap plus the hare, the bicycle plus the red-haired girl, the red-haired girl plus the “Seagull”,  the semantic twinkling of motives (Seagull as Chekhov’s play and as a car’s brand, cheese for tamed mice and “Cheese!” in photographers’ argot) creating additional valences for forming up of new motive ties. In this way motive combinatorics opposes centrifugal forces of plot bifurcations, mending chronological gaps and uniting stories which develop in different dimensional and temporal localities. Hidden reflections help build up the framework of this or that microplot and allow it to freely shift from one plot to another

Year

Volume

Issue

4

Physical description

Dates

published
2019-09-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_pr_7718
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.