Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 109 | 315-346

Article title

Zasób ksiąg metrykalnych w archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Część I

Authors

Content

Title variants

EN
The collection of the register books in the archives of the Roman Catholic churches in the Lublin region. Part 1

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje efekty kwerendy prowadzonej w latach 2012-2015 w 60 archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Jej celem było m.in. skatalogowanie wszystkich zachowanych ksiąg metrykalnych, w których wpisy rozpoczynają się przed grudniem 1900 r. Podobne próby podejmowano już na początku XX w., a do prekursorów w tym zakresie należał Henryk Wiercieński. Na omawianym terenie w okresie od XVI do XIX w. metryki sporządzano według trzech rodzajów formularzy. W okresie staropolskim posługiwano się formularzem trydenckim, w latach 1797-1810 formularzem austriackim, a od sierpnia 1810 r. tzw. formularzem polskim. W aneksie niniejszego studium umieszczono wykaz zachowanych ksiąg metrykalnych 7 parafii. Pozostała część materiałów zostanie opublikowana na łamach kolejnych tomów czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”.
EN
The article presents the effects of research conducted in the years 2012-2015 in 60 archives of the Roman Catholic parishes in the Lublin region. Its aim was, among others, to catalogue all the preserved register books whose entries started before December 1900. Similar attempts were made at the beginning of the 20th century, and Henryk Wiercieński was one of the precursors in this field. In the region under investigation, register books were based on three types of forms in the period from the 16th to the 19th centuries. In the Old Polish period, a Tridentine form was used, in the years 1797-1810 – an Austrian form, and from August 1810 onwards – so-called Polish form. An annexe to the following study includes the list of the preserved register books of seven parishes.

Year

Volume

109

Pages

315-346

Physical description

Dates

published
2018-06-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_abmk_9617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.