Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 110 | 339-356

Article title

Spuścizna po prymasie Stefanie kardynale Wyszyńskim w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Zawartość i stan opracowania

Content

Title variants

EN
The legacy of Primate Cardinal Stefan Wyszyński in the Archdiocesan Archive in Gniezno. The content and the stage of its description and cataloguing

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie posiada sporo materiałów archiwalnych po Stefanie kard. Wyszyńskim, Prymasie Polski. Część z nich, wytworzonych w wyniku zarządu archidiecezją gnieźnieńską przez prymasa jako ordynariusza, została już wiele lat temu włączona do zespołu archiwalnego pn. Archiwum Kurii Metropolitalnej. Wiele lat temu zostały również włączone do ewidencji albumy ze zdjęciami, obrazujące posługę Prymasa w różnych miejscach Polski. W roku 2014 rozpoczęło się opracowanie właściwej spuścizny po Prymasie Tysiąclecia. Wstępnie wyodrębniono trzy serie dokumentacji: zapiski „Pro memoria” (oryginalne rękopisy i kopie maszynopisowe), „Kazania Prymasa Polski” (maszynopisy z wszelkiego rodzaju wystąpieniami publicznymi) oraz varia (dotychczas zaliczono do tej serii trzy jednostki). Prace inwentaryzacyjne nad kazaniami zostały wstrzymane ze względu na zauważone braki, które mamy nadzieję uzupełnić kopiami z zasobu Instytutu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Po uzyskaniu kopii włączymy je do serii „Kazania Prymasa Polski” i rozpoczniemy opracowanie 6,5 mb życzeń a także ksiąg pamiątkowych i materiałów, odnoszących się do pogrzebu. Zdjęcia, przechowywane luzem, zostaną włączone do kolekcji albumów. Część archiwaliów, a mianowicie 1, 5 mb  dokumentów, wynikających z uprawnień Prymasa in spirutualibus oraz kilka teczek, zatytułowanych: „Korespondencja, na którą J. E. odpowiedział obrazkami” zostanie w przyszłości włączona do zespołu „Archiwum Prymasa Polski”. Stanie się to jednak dopiero po zamknięciu prac nad archiwaliami po prymasie Hlondzie. Prace inwentaryzacyjne zaowocowały kontaktami z zespołem dr hab. Pawła Skibińskiego z Warszawy oraz Instytutem Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wymiana informacji i doświadczeń daje nadzieję na coraz pełniejsze poznanie „Wyszynscianów”. Wobec spodziewanej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia prace tych trzech środowisk stanowią swoisty hołd wobec Człowieka, którego dzieło i osoba winny być coraz lepiej znane i poważane.
EN
The Archdiocesan Archive in Gniezno has a number of archival materials connected with Cardinal Stefan Wyszyński, the Primate of Poland. Some of them, produced during primate’s management of the Archdiocese of Gniezno as an ordinary bishop, were included many years ago into the archival fonds called the Archive of the Metropolitan Curia. In addition, many years ago, the albums with photos showing the Primate’s work in many parts of Poland were included into the records. However, the description and cataloguing of the proper legacy of the Primate of the Millenium began in 2014. In the beginning, the documentation was divided into three series: notes  ‘Pro memoria’ (original manuscripts and typed copies), ‘The Primate of Poland’s Sermons’ (typescripts with different kinds of public speeches) and Varia (three units have been included into this series so far). Inventory work on the sermons was halted due to the gaps which we hope to fill with the copies coming from the fonds of the Cardinal Stefan Wyszyński Institute. When we receive the copies, we will include them into the series ‘The Primate of Poland’s Sermons’, then we will begin describing and cataloguing 6,5 linear metres of wishes as well as visitors’ books and material relating to the funeral. The loose photos will be included in the collection of the albums. Some archival materials, 1,5 linear metres of documents, which were produced as a result of Primate’s powers in spirutualibus and a few folders entitled ‘The correspondence  to which His Eminence responded with pictures’ will be included in the fonds ‘The Primate of Poland Archive’ as soon as the work on the archival materials related to Primate Hlond is completed. The inventory work resulted in the contacts with Dr Hab. Paweł Skibiński from Warsaw and the Primate Cardinal Stefan Wyszyński Institute. The exchange of information and experiences gives hope that  Wyszynsciany (material related to Cardinal Wyszyński) will be better known. The beatification of the Primate of the Millenium is approaching, and the work of these three teams is homage paid to the Man whose work and personality should be better known and esteemed.

Year

Volume

110

Pages

339-356

Physical description

Dates

published
2018-12-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_abmk_9658
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.