Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 4 | 73-85

Article title

Zmiany stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego w XXI w. na tle reguły Taylora

Content

Title variants

EN
Changes in the interest rate of the National Bank of Poland in the 21st century against the Taylor rule

Languages of publication

Abstracts

EN
The main purpose of the present study is to analyse changes in the interest rate of the National Bank of Poland in the 21st century. The Taylor rule, which often constitutes the reference to changes in short-term interest rates, was used as a research tool. In many cases, despite its relative simplicity, it describes well the actual changes in interest rates at central banks. The study consists of three main parts. The first outlines the contemporary monetary policy, attempting to capture its consensus in terms of goals, instruments and strategies. The role of rules and discretion in monetary policy was shown. The second part presents the methodology of the empirical research used in this paper. The main research assumptions were indicated and the construction of the Taylor’s rule was discussed. The third part of the article contains empirical studies in which an analysis of changes in the reference rate of the National Bank of Poland in the 21st century was carried out against the background of the Taylor rule. Selected decisions regarding changes in this rate were assessed, in particular in the years 2015-2020.
PL
Głównym celem tego opracowania jest analiza zmian stopy procentowej NBP w XXI w. Jako narzędzie badawcze wykorzystano regułę Taylora, która często stanowi odniesienie do zmian krótkookresowych stóp procentowych. W wielu przypadkach, mimo relatywnej swojej prostoty, dobrze opisuje faktyczne zmiany stóp procentowych w bankach centralnych. Opracowanie składa się z trzech głównych części. W pierwszej zarysowano współczesną politykę pieniężną, dokonując próby uchwycenia jej konsensu w zakresie celów, instrumentów i strategii. Ukazano przy tym rolę reguł i dyskrecjonalności w polityce pieniężnej. W drugiej części przedstawiono metodykę badania empirycznego zastosowanego w tym opracowaniu. Wskazano główne założenia badawcze oraz omówiono konstrukcję reguły Taylora. Trzecia część artykuł zawiera badania empiryczne, w których przeprowadzono analizę zmian stopy referencyjnej NBP w XXI w. na tle reguły Taylora. Dokonano przy tym oceny wybranych decyzji dotyczących zmiany tej stopy, w szczególności w latach 2015-2020.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

73-85

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026569

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_10797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.