Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 3 | 9-28

Article title

Sustainable Development in the Customs Policy and Law

Content

Title variants

PL
Zrównoważony rozwój w polityce i regulacjach celnych

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule omówiono wkład celnictwa w realizację celów zrównoważonego rozwoju zawartych w dokumencie ONZ Agenda 2030. Przedstawiono zarys historyczny koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz pokazano, w jaki sposób celnictwo, pełniąc swoje podstawowe funkcje, przyczynia się do osiągania tych celów. W działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju ważną rolę odgrywa Światowa Organizacja Celna, w szczególności jej liczne polityczne i praktyczne inicjatywy, w tym międzynarodowe operacje służb celnych, mające na celu zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku. Analizie poddano także unijne regulacje celne i działalność służb celnych państw członkowskich UE. Podkreślono decydującą rolę celnictwa w kontroli przestrzegania wymogów zrównoważonego rozwoju w międzynarodowych obrotach towarowych oraz konieczność szerszej niż dotychczas współpracy z innymi służbami kontrolnymi i biznesem.
EN
The article describes the contribution of customs to the implementation of sustainable development goals included in the UN 2030 Agenda. The paper presents the historical outline of the sustainable development concept and explains how basic tasks performed by customs contribute to the achievement of these goals. World Customs Organization plays an important role in activities for sustainable development, especially its numerous political and practical initiatives, including international operations of customs services aimed at combating environmental crime. The article analyzes also the EU customs regulations and activities of the EU Member States’ customs services. The decisive role of customs in controlling the compliance with the sustainable development requirements related to international trade in goods as well as a need for wider cooperation with other control services and business is emphasized.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

9-28

Physical description

Contributors

  • SGH
  • Szkoła Główna Handlowa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1828658

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_12480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.