Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 3 | 29-42

Article title

Nowa kompetencja przewodniczącego rady gminy do wydawania poleceń pracownikom urzędu gminy na tle uprawnień wójta

Content

Title variants

EN
New competence of the chairman of the municipal council to give instructions to the employees of the municipal office regarding the powers of the mayor

Languages of publication

Abstracts

EN
With the entry into force of the provisions of the Law of 11 January 2018 on amending certain laws to increase the participation of citizens in the process of election, operation and control of certain public bodies, the chairman of the municipal council received new powers. The competence of the chairman of the municipal council to give official instructions to the employees of the municipal office is limited to his tasks related to the organization of the work of the municipal council, not including the activity of the chairman of the establishing and controlling body as a councillor. The chairman of the municipal council is entitled to give official instructions to the employees of the municipal office performing organizational, legal and other tasks related to the functioning of the governing body, committees and councillors. The wording contained in the Municipal Self-Government Act that the chairman of the municipal council exercises the powers of an official superior in relation to the municipal office employee should be read strictly, taking into account the provisions of Article 21a of the Municipal Act.
PL
Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, przewodniczący rady gminy otrzymał nowe kompetencje. Kompetencje przewodniczącego rady gminy do wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu gminy ograniczają się do jego zadań związanych z organizacją pracy rady gminy, nie obejmując aktywności przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jako radnego. Przewodniczący rady gminy jest uprawniony wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, komisji i radnych. Zawarte w gminnej ustawie samorządowej sformułowanie, że przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracownika urzędu gminy należy odczytać w sposób ścisły, uwzględniając regulację art. 21a u.s.g.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

29-42

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1828650

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_12662
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.