Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 55-75

Article title

Kwestia ochrony rolnictwa rodzinnego w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego.

Content

Title variants

EN
The issue of family farming protection in the frmers’ social insurance system.

Languages of publication

Abstracts

EN
The purpose of the present article is to answer the question to what extent the agricultural social security system provides protection for family farming. It is the issue of family protection, which, when running a farm together, provides subsistence for its members. These problems cannot be considered in isolation from the subject of insurance protection and characteristic features of farming in family farms. In conclusion, the author states that due to the lack of a rational definition of a family farm, poor implementation of constitutional norms in other legal acts, including the agricultural social insurance system, protection of this category of farms in Polish law is insufficient. Taking into consideration the peculiarity of work in agricultural activity, family- based agriculture is offered too little protection in the insurance act. The security of the existence of a farm requires special protection of the entities working in it, and it is implemented mainly through the appropriate quality of services provided. There is now a need for the appropriate protection of a family-based farming, not only in terms of the subject matter and functionality, but in terms of personal scope, above all.
PL
Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, na ile system rolniczego ubezpieczenia społecznego chroni rolnictwo rodzinne. Chodzi tu o zagadnienie ochrony rodziny, która prowadząc wspólnie gospodarstwo rolne, zapewnia utrzymanie swoim członkom. Zagadnień tych nie sposób rozważyć w oderwaniu od przedmiotu ochrony ubezpieczenia i charakterystyki prowadzenia działalności rolniczej w rodzinnych gospodarstwach rolnych. W konkluzji autor stwierdza, że z uwagi na brak racjonalnej definicji rodzinnego gospodarstwa rolnego, słabej realizacji norm konstytucyjnych w innych aktach prawnych, w tym w rolniczym systemie ubezpieczenia społecznego, ochrona tej kategorii gospodarstw w prawie polskim jest niewystarczająca. Ze względu na swoistość pracy w działalności rolniczej zbyt słabo w ustawie ubezpieczeniowej ustawodawca chroni rolnictwo rodzinne. Ochrona bytu gospodarstwa rolnego wymaga szczególnej troski o podmioty w nim pracujące, a urzeczywistniana jest głównie poprzez odpowiednią jakość uzyskiwanych świadczeń. Zachodzi zatem potrzeba należytej ochrony rodzinnego gospodarstwa rolnego, nie tylko w ujęciu przedmiotowym i funkcjonalnym, lecz przede wszystkim podmiotowym.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

55-75

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026511

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_6086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.