Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 7-28

Article title

Wpływ Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na porządek prawny państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a koncepcja marginesu oceny. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Hirst przeciwko W

Content

Title variants

EN
The impact of the European Court of Human Rights on the legal order of the High Contracting Parties of the European Convention on Human Rights and the doctrine of the margin of appreciaiton. Analysis with particular regard to the judgment of the European

Languages of publication

Abstracts

EN
The article attempts to answer the question whether in the 21st century the activities of the ECtHR pose a threat to the sovereignty of states under its jurisdiction, ornwhether it positively affects their legal systems, judiciaries and overall functioning. The considerations were based, among others, on the assessment of the legitimacy of the ECtHR, analysis of the effects of ECtHR judgments on the High Contracting Parties of the Convention, as well as the description of the margin of appreciation. An important part of the study is also the analysis of the ECtHR’s judgment in the Hirst v. United Kingdom (2) case in the context of the validity of ECtHR’s arguments and UK’s reaction to this judgment.
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w XXI w. działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) stanowi zagrożenie dla suwerenności państw podlegających jego jurysdykcji, czy może wpływa pozytywnie na system prawa, wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie tych państw. Rozważania oparto m.in. na ocenie legitymizacji ETPC, analizie skutków orzeczeń ETPC dla państw-stron Konwencji, a także charakterystyce doktryny marginesu oceny. Ważną część opracowania stanowi również analiza wyroku ETPC w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (2) w kontekście słuszności argumentacji ETPC i reakcji Zjednoczonego Królestwa na to orzeczenie.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

7-28

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026497

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_7503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.