Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 85-99

Article title

Globalization of modern economies

Content

Title variants

PL
Globalizacja współczesnych gospodarek

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykuły było ukazanie znaczenia globalizacji dla współczesnych gospodarek. Przedstawienie pojęcia globalizacji i zaprezentowanie jej istoty pozwoliło zauważyć, że oddziałuje ona na wszystkie aspekty działalności człowieka. Globalizacja jest terminem wielowątkowym, składającym się ze złożonych procesów. W artykule przedstawiono różne definicje tego pojęcia. Zaprezentowano podział czynników globalizacji gospodarczej. Jednak ich wyraźny podział nie jest możliwy, gdyż występują one w związkach przyczynowo-skutkowych. Skutki globalizacji, odczuwane przez poszczególne podmioty, zależą od stopnia rozwoju gospodarczego lub posiadanych kwalifikacji. Problem dwuznaczności wpływu globalizacji na współczesny świat nie leży w niej samej, ale w sposobie jej interpretowania. W artykule zaprezentowano także globalizację po 2008 roku i możliwe scenariusze dotyczące przyszłego etapu globalizacji.
EN
The purpose of the article was to show the importance of globalization for modern economies. Presenting the concept of globalization and its essence makes an assumption that it affects all aspects of human activity legitimate. Globalization is a multi-threaded term consisting of complex processes. The article presents various definitions of this concept and division of economic globalization factors. However, their clear division is not possible, because they occur in cause and effect relationships. The effects of globalization felt by individual entities depend on the degree of economic development or qualifications. The problem of the ambiguity of the impact of globalization on the modern world lies not in globalization itself but in the way it is interpreted. The article also presents globalization after 2008 and possible scenarios for the future stage of globalization.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

85-99

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026597

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_8431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.