Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 175-190

Article title

Wydajność fiskalna i wykorzystanie władztwa podatkowego przez gminy w podatku rolnym

Content

Title variants

EN
Fiscal efficiency and the use of tax power by municipalities in agricultural tax

Languages of publication

Abstracts

EN
The general objective of the study is to examine the evolution of the role of agricultural tax in creating municipalities’ income and their tax policy, as well as determining its budgetary consequences. The analysis of the diversification of fiscal efficiency and the use of tax authority by various types of communes in the Lubelskie Voivodeship has been adopted as a specific objective. The research covering the years 2003–2018 was based on aggregate data available in the database of the Central Statistical Office and data contained in Rb-27S reports downloaded from the website of the Regional Accounting Chamber in Lublin. Preparation of the article required the use of comparative analysis method, simple statistical data analysis and deductive method. The main conclusion of the study is that the agricultural tax is a less and less efficient source of revenue for municipalities, and its role in creating their budgets is very diverse not only between urban and rural and urban-rural municipalities but also within one type of municipalities.
PL
Celem ogólnym opracowania jest zbadanie ewolucji roli podatku rolnego w tworzeniu dochodów gmin i prowadzonej przez nie polityki podatkowej, a także określenie jej konsekwencji budżetowych. Za cel szczegółowy przyjęto analizę zróżnicowania wydajności fiskalnej i wykorzystania władztwa podatkowego przez różne typy gmin w województwie lubelskim. W badaniach obejmujących lata 2003–2018 oparto się na danych zbiorczych, udostępnianych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego, oraz na danych zawartych w sprawozdaniach Rb-27S pobranych ze strony internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Przygotowanie artykułu wymagało zastosowania metody analizy porównawczej, prostej analizy statystycznej danych oraz metody dedukcyjnej. Główny wniosek płynący z przeprowadzonych badań brzmi, że podatek rolny jest coraz mniej wydajnym fiskalnie źródłem dochodów gmin, a jego rola w tworzeniu ich budżetów jest bardzo mocno zróżnicowana nie tylko między gminami miejskimi a wiejskimi i miejsko-wiejskimi, ale również w ramach jednego rodzaju gmin.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

175-190

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026528

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_9949
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.