Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 39 | 4 | 7-57

Article title

EU-Japan Agreements: Content, Context and Implications

Content

Title variants

PL
EU-Japan Agreements: Content, Context and Implications

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article analyses the agreements concluded by the EU with Japan: Economic Partnership Agreement, Strategic Partnership Agreementand the negotiated agreement: Investment Protection Agreement. EPA liberalizes trade in goods and services. By setting the legal framework for a strategic partnership, SPA facilitates cooperation against common challenges. IPA will regulate standards for investment protection and disputes resolution. The analysis consists: – the content of the Agreements; – socio-economic and political potential of the parties; – EU’s legal powers to negotiate and conclude agreements, and its competence, whether exclusive or shared, to enter into these Agreements; – the importance of Agreements for their parties and for other international actors as well as for regional, trans-regional and global relations. The thesis of the study is the statement that in a world where instability is increasing and security is reduced, the parties are fulfilling their, as real great powers, obligation to bear special responsibility for the implementation of the values represented. The Agreements confirm the community of values on which they are embedded and create conditions for strengthening these values. The study consists of five parts. First we analyse the subject matter of the Agreements , then their actors, and the reasons of concluding them and why. In part IV \we explain the importance of the Agreements for the contracting parties and for the international community, and in part V we concentrate on the Agreements as seen from the external perspective. The conclusions state that the Agreements institutionalise security communitywhere the security and defence policy component is still relatively weak, but is also being developed. The agreements making closer political and economic ties between the UE and Japan open the way to creation of the EU’s security community with “democratic diamonds” in the Asia–Pacific region.
PL
W artykule analizowane są zawarte umowy UE z Japonią: Umowa o Partnerstwie Gospodarczym (EPA) i Umowa o Partnerstwie Strategicznym (SPA) i umowa negocjowana: Umowa o ochronie inwestycji. EPA liberalizuje handel towarami i usługami. Ustanawiając ramy prawne partnerstwa strategicznego, umowa o partnerstwie gospodarczym ułatwia współpracę w obliczu wspólnych wyzwań. IPA będzie regulować standardy ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów. Analiza obejmuje: - treść umów; - społeczno-gospodarczy i polityczny potencjał stron; - zdolność prawną UE do negocjowania i zawierania umów z Japonią oraz jej kompetencje, wyłączne lub dzielone, w obszarze umów; - znaczenie umów dla ich stron i innych aktorów międzynarodowych, jak również dla stosunków regionalnych, transregionalnych i globalnych. Sformułowana jest teza, że w świecie, w którym wzrasta niestabilność i zmniejsza się bezpieczeństwo, strony wywiązują się ze spoczywającego na nich, jako na wielkich mocarstwach, obowiązku ponoszenia szczególnej odpowiedzialności za wdrażanie reprezentowanych wartości. Umowy potwierdzają wspólnotę wartości, na których są osadzone i stwarzają warunki do ich wzmocnienia. Artykuł składa się z pięciu części. Najpierw analizowany jest przedmiot umów (część I: Co?), następnie strony (część II: Kto?) oraz powody zawarcia (część III: Jak (modus operandi) i dlaczego (w ten sposób). W części IV (Waga umów) wskazano znaczenie umów dla stron i społeczności międzynarodowej, w części V (Umowy w pryzmacie stosunków wielostronnych) skoncentrowano się na umowach postrzeganych z perspektywy zewnętrznej.  W konkluzjach stwierdzono, że umowy instytucjonalizują wspólnotę bezpieczeństwa UE-Japonia most łączący dwa brzegi Pacyfiku, w którym komponent dotyczący polityki bezpieczeństwa i obrony jest nadal stosunkowo słaby, ale rozwijany. Umowy zacieśniające więzi polityczne i gospodarcze między UE a Japonią otwierają drogę do stworzenia wspólnoty bezpieczeństwa UE z "demokratycznymi diamentami" Azji i Pacyfiku.

Year

Volume

39

Issue

4

Pages

7-57

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_recl_4839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.